Δεν υποχωρούν τα επιτόκια των δανείων εκτός στεγαστικών. Στο 4,34% το μέσο επιτόκιο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Νοέμβριο του 2019, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,15 εκατοστιαίες μονάδες από 4,12 εκατοστιαίες μονάδες τον Οκτώβριο και 4,36 εκατοστιαίες μονάδες τον Σεπτέβμριο του 2019.

Αντίθετα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δείχνει το πιο κάτω διάγραμμα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων για επιχειρήσεις στην ευρωζώνη είναι 1,55% και για νέα στεγαστικά δάνεια στα νοικοκυριά είναι 1,47% 

 

 

Αύξηση επιτοκίων στα Καταναλωτικά

Πιο αναλυτικά στην Ελλάδα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,34% από 4,32% τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,51%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,69%.

Μείωση για στεγαστικά

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,84%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,73%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,46%, το Νοέμβριο του 2019, ενώ το ποσό των νέων δανείων μειώθηκε σε 564 εκατ. ευρώ έναντι 625 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,78%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 210 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2019 έναντι 214 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 4,75%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 3,64%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,33%.

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,19%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09% και 0,15% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,36% από 0,39% τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Σεπτέμβριος   

2019

Οκτώβριος   

2019

Νοέμβριος    

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών μίας ημέρας 0,09 0,09 0,09
Επιχειρήσεων μίας ημέρας 0,16 0,15 0,15
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος 0,45 0,39 0,36
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,23 0,20 0,19
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,30 14,47 14,51
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 4,82 4,78 4,70
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 6,79 6,74 6,73
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο6 3,08 2,91 2,84
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6 10,24 10,29 10,69
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6: 3,83 3,47 3,46
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 4,82 4,92 4,75
 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ 4,04 3,84 3,64
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 3,63 3,31 3,33
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο6 3,90 3,84 3,78
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 4,59 4,32 4,34
  Περιθώριο επιτοκίου* 4,36 4,12 4,15

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Σεπτέμβριος   

2019

Οκτώβριος   

2019

Νοέμβριος    

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,53 0,49 0,47
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,65 0,59 0,55
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων** 0,25 0,24 0,23
ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 2,09 2,06 2,06
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 6,18 6,15 6,18
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,52 3,51 3,51
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,56 4,49 4,46
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 4,06 4,04 4,00
  Περιθώριο επιτοκίου* 3,81 3,80 3,77