Διαγωνισμός δύο ημερών για την προμήθεια 10.000.000 self test από την ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας

Ως «ίχνος» διαγωνισμού θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αυτός που προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα self test του κορωνοϊού, καθώς μέσα σε δύο ημέρες οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στις 24 Μαρτίου 2021, δηλαδή την παραμονή της Εθνικής Επετείου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έως 10.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος:

  1. οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 27 Μαρτίου 2021, δηλαδή έως αύριο Σάββατο στις 24.00.
  2. τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων επί των εγγράφων της πρόσκλησης υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-03-2021 και ώρα 10:00 και απαντώνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
  3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Κυριακή 28 Μαρτίου στις 10 π.μ.
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Την πρόσκληση υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Πολτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο οποίος εκτελεί εντολές προϊσταμένου του αρμόδιου υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.

Κριτήριο κατακύρωσης της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και βεβαίως να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και για μέρος της ζητούμενης ποσότητας. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους, ενώ στον τελευταίο μειοδότη (δηλαδή στον οικονομικό φορέα με την μεγαλύτερη τιμή κατακύρωσης) θα ανατεθεί όση ποσότητα απαιτείται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης συνολικής
ποσότητας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Επί ποινής αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς δεσμεύονται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα τους κατακυρωθούν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις επτά (7) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποπνέει μία περίεργη μυρωδιά λόγω της βιασύνης που η κυβέρνηση δείχνει και των όρων που έχουν τεθεί. ¨Ίσως να τίθεται ζήτημα νομιμότητας εάν αληθεύουν οι καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, περί μιας μόνο εταιρείας της SIEMENS.

Ως προς τη σκοπιμότητα των seld test υπάρχουν ήδη ζητήματα που έχουν τεθεί από ειδικούς ασφάλειας και προστασίας του πληθυσμού και των φαρμακοποιών ενώ είναι άγνωστο πως θα διαχειριστούν οι πολίτες και το ΕΣΥ το αποτέλεσμα αυτών των τεστ.

Εδώ η πρόσκληση ενδιαφέροντος και ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προς προμήθεια είδος απαιτείται:
1. Να ανιχνεύει αντιγόνο SARS-CoV-2
2. Να εκτελείται σε δείγματα σιέλου ή ρινικού επιχρίσματος
3. Να μπορεί να υπάρχει μακροχρόνια φύλαξη (πλέον των 2 μηνών) σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (5 με 30 βαθμοί Κελσίου)
4. Η εκτέλεση και ολοκλήρωση της δοκιμασίας (test) να γίνεται αποκλειστικά με εξοπλισμό, που διατίθεται στη συσκευασία (kit) ώστε να μπορεί κάθε δοκιμασία (test) να διατεθεί και να γίνεται οπτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων χωρίς συνοδό εξοπλισμό.
5. Τα test να παρέχονται είτε σε ατομική είτε σε συσκευασία περισσότερων τεμαχίων ώστε να είναι επιδεκτικά ατομικής διανομής (πχ χωρίς να είναι αναγκαίος ο διαμοιρασμός διαλυμάτων από τον χρήστη).
6. Να είναι εύκολο στην χρήση του, προοριζόμενο για ατομική χρήση και από μη επαγγελματία υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ενδεικτικά:
• Να μην απαιτούνται χειρισμοί κατανομής διαλυμάτων
• Να εκτελείται με συσκευές-αναλώσιμα, που είναι μίας χρήσης, πλήρως φορητές
• Να μην απαιτείται επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργειά του εκτός της συσκευασίας
• Να παρέχονται στη συσκευασία απλές οδηγίες στα Ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες. Στις οδηγίες να περιγράφεται το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα με σαφήνεια.
• Στις ενδείξεις αποτελέσματος να υπάρχει ένδειξη εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό
7. Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην ξεπερνά τα 20 λεπτά
8. Η συσκευασία (kit) να φέρει πιστοποιητικό CE-IVD τουλάχιστον για επαγγελματική χρήση, με βάση την οδηγία 98/79/EC
9. Να προσκομίζεται αποδεικτικό καταχώρησης του προϊόντος για κατ΄ εξαίρεση αυτοδιαγνωστική χρήση στην λίστα BfArM ή σε αντίστοιχη λίστα αρμόδιου φορέα άλλου κράτους ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προκύπτει σχετική ευαισθησία ≥ 80% και σχετική ειδικότητα ≥ 99 % σε σύγκριση με μοριακή (RT-PCR) μέθοδο αναφοράς, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 100 θετικά μέχρι τον 33ο κύκλο και 200 αρνητικά δείγματα κατ’ αντιστοιχία σε ανάλυση που διεξήχθη από φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρ. Ιωάν.