Διευκρινίσεις της Τεχνικής Ολυμπιακής για την πώληση του Πόρτο Καρράς

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον τύπο και σε συνέχεια των από 15.4.2020 και 24.4.2020 ανακοινώσεών της, η Τεχνική Ολυμπιακή διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης του συγκροτήματος “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ” και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή, οι πωλητές ευθύνονται για χρονικό διάστημα 5 ετών από την κατάρτιση της σύμβασης για απαιτήσεις σχετικά με (i) φορολογικά ζητήματα, (ii) την κυριότητα των μετοχών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής, (iii) την κυριότητα των ακινήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής και (iv) τον κατασκευαστικό κλάδο. Ως προς τις λοιπές απαιτήσεις, οι πωλητές ευθύνονται για χρονικό διάστημα 2 ετών και έξι μηνών από την κατάρτιση της σύμβασης, ενώ σχετικά με απαιτήσεις χρονομισθωτών δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός της ευθύνης.

2. Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγύηση υπέρ της κατά 100% θυγατρικής αυτής “TO International Holding Limited” για την εξασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της αγοράστριας από τη σύμβαση πώλησης των μετοχών της “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.”

3. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός σαράντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραδοθούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο τα ελεγμένα από τον ορκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής.

4. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ”.