ΕΕΑ προς Γ. Βρούτση: Δεν μπορούν να υπαχθούν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα επιδότησης των 100.000 θέσεων εργασίας

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, με την οποία ζητά την επίλυση ζητήματος που έχει ανακύψει «σχετικά με την ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι φοροτεχνικοί του επιμελητηρίου εντόπισαν ένα πρόβλημα, που καθιστά πολύ δύσκολη -για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ή για αυτές που δεν απασχολούσαν κάποιον υπάλληλο- την ένταξης τους στο πρόγραμμα για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Πιο αναλυτικά σημειώνεται:

«Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του άρθρου 3.

Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α’ 75), με την οποία δηλώνουν τα εξής:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού.

Για να προχωρήσει η όλη διαδικασία, είναι απαραίτητη η προϋπόθεση ο εργοδότης να έχει εκδώσει κωδικούς ΙΚΑ. Για να μπορέσει μία νεοσύστατη επιχείρηση να ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα, θα πρέπει να κάνει απογραφή στο ΙΚΑ και έχοντας το έντυπο της απογραφής να μπορέσει να λάβει κωδικούς ΙΚΑ- ΕΡΓΑΝΗ.

Για να κάνει απογραφή στο ΙΚΑ με τα ως τώρα δεδομένα, θα πρέπει να δηλώσει το πρώτο άτομο που θα ασφαλίσει και εντός τριών ημερών από την απογραφή της επιχείρησης να καταθέσει στην ΕΡΓΑΝΗ την πρόσληψή του, η οποία απαγορεύεται να έχει διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία της απογραφής.

Όμως, για να μπορέσει κάποιος εργοδότης να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να έχει καταθέσει πρώτα την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και έπειτα, εντός μίας ημέρας, να προχωρήσει στην κατάθεση της πρόσληψης. Άρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν την πρώτη τους πρόσληψη με το πρόγραμμα επιδότησης, είναι ανέφικτη η υπαγωγή τους.

Μία προτεινόμενη λύση είναι αν κατά την απογραφή της επιχείρησης στο ΙΚΑ δηλωθεί το πρώτο άτομο, με μετέπειτα ημερομηνία πρόσληψης από την ημερομηνία της απογραφής. Έτσι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα έχει το απαραίτητο περιθώριο να κάνει την αίτηση υπαγωγής και έπειτα να προχωρήσει στην πρόσληψη.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται παρέμβαση του υπουργείου προκειμένου να επιλυθεί αυτό το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια ένταξης στο πρόγραμμα αρκετών ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων».