ΕΕΣΥΠ: Σημαντική αύξηση κερδοφορίας το 2019 – 42 εκατ. ευρώ μέρισμα για το δημόσιο

Το 2019 αποτέλεσε για την ΕΕΣΥΠ τη χρονιά στην οποία έγιναν εμφανή τα αποτελέσματα της ενεργής παρακολούθησης της απόδοσης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα 2019.

Η ωρίμανση της δομής μίας νέας εταιρείας όπως η ΕΕΣΥΠ οδήγησε στη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας σε αρκετές από τις θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της, που είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και των διανεμηθέντων μερισμάτων προς την ΕΕΣΥΠ και εν τέλει το Ελληνικό Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των ωφελειών της στρατηγικής διαχείρισης των εταιρειών ήταν και η επίτευξη διανομής κερδών από εταιρείες που επί σειρά ετών στο παρελθόν δεν διένειμαν μέρισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2019 τα έσοδα υπερτριπλασιάθηκαν και ανήλθαν σε €61,9 εκατ. και τα κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν και έφτασαν τα €57,1 εκατ. Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε €72 εκατ. Κατωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη βασικών μεγεθών για την μητρική ΕΕΣΥΠ τα τελευταία έτη.

Ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της κερδοφορίας, σημαντικά αυξημένο αναμένεται το μέρισμα προς διανομή στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του 2020, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου €42 εκατ. πέραν αυτών που η ΕΕΣΥΠ θα διακρατήσει για την υλοποίηση της επενδυτικής της πολιτικής.

«Η ΕΕΣΥΠ υλοποιώντας συνεχείς δράσεις με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής και ανεξάρτητης διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας που της έχει μεταβιβαστεί, κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση της να αυξήσει την αποδοτικότητα των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση των κεφαλαιακών και χρηματικών τους διαθεσίμων», τονίζει η Ουρανία Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ.

«Η ισχυρή κερδοφορία το 2019 αναδεικνύει τη σημασία της ενεργής παρακολούθησης εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την ενίσχυση των εσόδων του δημόσιου. Η αύξηση των μερισμάτων που θα αποδοθούν σε αυτό, εξυπηρετεί τη δημιουργία μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος ενισχύει την οικονομία και θα τροφοδοτήσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με αυτήν την οικονομική επίδοση, η εταιρεία υλοποίησε σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν την υιοθέτησηορθών πρακτικών υπεύθυνης διοίκησης, διαφάνειαςκαθώς και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ασκώντας ενεργά το ρόλο του μετόχου στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της. Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης εξάλλου, και προκειμένου να επιτύχει τους γενικότερους στόχους της, η ΕΕΣΥΠ ανακοίνωσε πρόσφατα και τη σύσταση Δικτύου Καινοτομίας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, μέσα από τη χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών, αλλά και την διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας.