Ελαστικότεροι κανόνες εποπτείας για τράπεζες με ενεργητικό 1 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποίησε αναθεωρημένο πλαίσιο για τα τέλη εποπτείας, σύμφωνα με το οποίο:
1. Οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες με συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1 δισεκ. ευρώ ή λιγότερο θα ωφεληθούν από τα χαμηλότερα τέλη.
2. Μειώνεται η διοικητική επιβάρυνση για τις περισσότερες τράπεζες.
3. Οι αναθεωρήσεις έγιναν έπειτα από δημόσιες διαβουλεύσεις με τον τραπεζικό κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τον αναθεωρημένο κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη, ο οποίος είναι αποτέλεσμα δύο δημόσιων διαβουλεύσεων. Επίσης επικαιροποίησε τη σχετική απόφαση όσον αφορά τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων τελών. Το αναθεωρημένο πλαίσιο θα εφαρμόζεται από την περίοδο επιβολής τέλους 2020 και έπειτα.
Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τα μεμονωμένα τέλη που η ΕΚΤ επιβάλλει στις τράπεζες τις οποίες εποπτεύει και τη χρονική στιγμή είσπραξής τους. Ξεκινώντας από την περίοδο επιβολής τέλους 2020, η ΕΚΤ θα μειώσει την ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους για τα μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1 δισεκ. ευρώ ή λιγότερο. Από αυτήν την αλλαγή θα ωφεληθούν περίπου τα δύο τρίτα των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Πραγματικά τέλη και όχι κατ΄εκτίμηση

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε εκ των υστέρων τιμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός των τελών για τις τράπεζες πλέον θα πραγματοποιείται βάσει του πραγματικού κόστους που προκύπτει από την εποπτεία και όχι βάσει του εκτιμώμενου κόστους. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα επαναχρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστές διαδικασίες συλλογής δεδομένων για τις περισσότερες τράπεζες.
Στο εξής η ΕΚΤ θα συλλέγει τα τέλη το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους για το δωδεκάμηνο που λήγει τον Δεκέμβριο. Κατά συνέπεια, τα τέλη για την περίοδο επιβολής τέλους 2020 θα συλλεχθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2021.