Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως για αύξηση κεφαλαίου της «Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας»

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας Α.Ε» για τη δημόσια προσφορά έως 26.666.665 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (σε αναλογία 7 νέες μετοχές για κάθε 27 παλαιές) με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.