Εβροφάρμα: Εγκρίθηκε η εισήγηση του Δ.Σ. για τη μη διανομή μερίσματος

Η εισήγηση του Δ.Σ. για τη μη διανομή μερίσματος εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.394.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 17ης Ιουνίου 2020 και το από 17 Ιουνίου 2020 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Νίκου.

2. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

4. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για το 2019.

5. Εγκρίθηκε η έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2019.

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση του 2019 στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για το 2020.

7. Σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., Δημητρίου Ζιούτα και Παναγιώτη Θεοδωρίδη, εξελέγησαν ως μέλη του Δ.Σ. οι κύριοι Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Καραβασίλης και ορίστηκαν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ίση με τα υπόλοιπα μέλη του, ήτοι ως τις 20/06/2022 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς για τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του.

8. Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία μέλη, εκ των οποίων, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα έχει θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 20/06/2022. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν σε συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.

9. Εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαπραγματευτεί ελεύθερα και να συμφωνήσει την αμοιβή αυτών.

10. Τροποποιήθηκε το άρθρο 17 παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής “Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια Ποινικά, Πολιτικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας και σε όλες τις Αρχές Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνιακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και στα Επιμελητήρια το/τα πρόσωπο/πα που είναι εξουσιοδοτημένο/να σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

11. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις, υπ’ αριθ. 1 έως 11, ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.394.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.