Εξώδικο επιχειρήσεων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (ΣΕΝΑΒΙ) προς υπουργό Ναυτιλίας και Ένωση Λιμένων Ελλάδας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Του εδρεύοντος στο Πέραµα (Λ. Δηµοκρατίας 443), Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιοµηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ), νόµιµα εκπροσωπούµενου

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, που κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του στον Πειραιά, κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

To Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, που κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του στον Πειραιά, κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Τον κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,

Το εδρεύον στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου) ΤΑΙΠΕΔ, νόµιµα εκπροσωπούµενο,

Την εδρεύουσα στο Ψυχικό Αττικής (Λεωφ. Δηµοκρατίας αρ. 10-12) Πρεσβεία της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, νόµιµα εκπροσωπούµενης,

Τον κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πλειώτα,

Την εδρεύουσα στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 2-4) Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,

και κινοποιύμενη στην Ενωση Λιμένων Ελλάδας.

Είµαστε εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τοµέα της ναυπηγοεπισκευής.

2. Επειδή η Ένωση Λιµένων Ελλάδας αποτελεί αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε βασικούς καταστατικούς σκοπούς την ενηµέρωση και πληροφόρηση των µελών της για θέµατα ανάπτυξης και διαχείρισης των λιµένων, η λειτουργία γραφείου τεκµηρίωσης και η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση ζητηµάτων συλλογικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα η συλλογή, διανοµή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά µε τις νέες πρακτικές, τεχνικές ή τεχνολογίες όσον αφορά στην ανάπτυξη, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των λιµένων και τις ρυθµιστικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του ελληνικού λιµενικού και εν γένει ναυτιλιακού συστήµατος, η µελέτη, γνωµοδότηση και διαµόρφωση προτάσεων αναφορικά µε την ανάπτυξη και επέκταση των θαλασσίων διαδρόµων όπως προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νοµοθεσία,η οικοδόµηση συνεργασίας µεταξύ όλων των λιµενικών οργανισµών και των λιµένων της Χώρας, η διαµόρφωση κοινών θέσεων των µελών της επί ζητηµάτων συλλογικού ενδιαφέροντος και η υποβολή προτάσεων επί σχετικών σχεδίων νοµοθετικού περιεχοµένου,η διαµόρφωση απόψεων αναφορικά µε στρατηγικά ζητήµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη διοίκηση, την αποδοτική ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την προώθηση των λιµένων και άλλων λιµενικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις υφιστάµενες και επερχόµενες ρυθµιστικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του Ελληνικού λιµενικού και εν γένει ναυτιλιακού συστήµατος, η παρουσίαση και προώθηση θέσεων και προτάσεων σε κυβερνητικούς και άλλους οργανισµούς σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και λοιποί συναφείς σκοποί.

3. Επειδή τα όργανα της ΕΛΙΜΕ είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συµβούλιο.

4. Επειδη η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεµάτων:

την τροποποίηση του Καταστατικού,

την αύξηση ή µείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

τη διάλυση, παράταση της διάρκειας, µετατροπή και αναβίωση της Ε.ΛΙΜ.Ε.,

την έγκριση του προγράµµατος δράσης και τον καθορισµό των βασικών κατευθύνσεων της πολιτικής της Ε.ΛΙΜ.Ε., µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου,

έγκριση του ισολογισµού, απολογισµού, προϋπολογισµού της Εταιρείας και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,

την είσοδο και την έξοδο µελών,

τη διαχείριση του εναποµείναντος κεφαλαίου ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου,

κάθε άλλο θέµα που ορίζεται από το Καταστατικό και το Νόµο ή παραπέµπεται από το Διοικητικό Συµβούλιο προς απόφαση.

Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: i.: διοικεί και εποπτεύει τις εργασίες της Ε.ΛΙΜ.Ε.,

: χαράσσει τη στρατηγική, τις κατευθυντήριες γραµµές και διαµορφώνει την πολιτική ανάπτυξης,

: παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων,

: διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.ΛΙΜ.Ε.,

: εκπροσωπεί δια του Προέδρου την Ε.ΛΙΜ.Ε. σε κάθε Κυβερνητική, Δικαστική και Διοικητική ή άλλη Αρχή, ή άλλου οριζοµένου από το Διοικητικό Συµβούλιο,

: καταρτίζει και τροποποιεί εσωτερικούς κανονισµούς (λειτουργίας, οικονοµικής διαχείρισης, κ.λ.π.), οι οποίοι θα δεσµεύουν τα µέλη, εφόσον δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόµου,

: συγκροτεί για οποιοδήποτε θέµα Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας, καθορίζοντας τις αρµοδιότητές τους,

: δύναται να αποφασίζει για τη συµµετοχή της εταιρείας σε Ευρωπαϊκά ή άλλα Προγράµµατα,

ix. : δύναται να αναθέτει στο επιστηµονικό προσωπικό της Ε.ΛΙΜ.Ε. ή και σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός εταιρείας, συµβουλευτικό ή γνωµοδοτικό έργο επί θεµάτων ειδικής επιστηµονικής γνώσης ή εµπειρίας,

x. : δύναται να διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους.

5. Επειδή την 12/2/2021 περιήλθε σε γνώση µας επιστολή του Προέδρου της ΕΛΙΜΕ Άγγελου Καρακώστα, µε την οποία ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση να ανακαλέσει τις κάτωθι αποφάσεις και πράξεις:

α)την µε αριθµό 62/2018 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, µε την οποία ακυρώθηκε ως φωτογραφικός υπέρ µιας και µόνο συγκεκριµένης εταιρείας διαγωνισµός της ΟΛΠ ΑΕ µε αντικείµενο την παροχή ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης είχε ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από την ΟΛΠ ΑΕ µε παρεµβαίνουσα την εταιρεία, η οποία έχει πλέον αµετάκλητα απορριφθεί µε την µε αριθµό Α1350/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Είναι πρόδηλο ότι ο Άγγελος Καρακώστας, µε την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΛΙΜΕ, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει µια απόφαση ανεξάρτητης αρχής, η οποία κρίθηκε αµετάκλητα νόµιµη από τα Δικαστήρια. Ωστόσο, δεν πρόκειται για µια οποιαδήποτε τυχαία απόφαση, αλλά για µια απόφαση, η οποία σαφώς αναφέρει ότι διαγωνισµός, που προκήρυξε η ΟΛΠ ΑΕ, της οποίας διευθυντικό στέλεχος αποτελεί ο Άγγελος Καρακώστας, υπήρξε φωτογραφικός υπέρ µιας και µόνο εταιρείας.

Επειδή είναι πρόδηλο ότι µια τέτοια απόφαση, η οποία κρίθηκε αµετάκλητα νόµιµη, δεν επιτρέπεται να ανακληθεί, απλά και µόνο γιατί το ζητά ο Άγγελος Καρακώστας ή οποιοδήποτε διεθυντικό στέλεχος οποιασδήποτε ανώνυµης εταιρείας.

Επειδή εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι η νοµιµότητα σε αυτή τη χώρα δεν αποτελει µια a la carte υλοποίηση των επιθυµιών του Άγγελου Καρακώστα ή οποιουδήποτε διευθυντικού στελέχους οποιασδήποτε ανώνυµης εταιρείας.

Επειδή ο κλάδος µας είναι σταθερά και απαρέγκλιτα κατά οποιασδήποτε φωτογραφικής διαδικασίας, που αφορά στο λιµένα Πειραιά, ανεξάρτητα από την επωνυµία του ωφελούµενου ή το είδος της δραστηριότητάς του. Αρκετά έχουµε υποφέρει από καταχρηστικές µονοπωλιακές πρακτικές.

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ !!!!

β)τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 6000/472/2018 και 6000/562/2018 αποφάσεις της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων, οι οποίες αφορούν στη δηµιουργία ενδεικτικού καταλόγου επιχειρήσεων για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων εργασιών ναυπηγοεπισκευής και στον καθορισµό πρότυπης αίτησης έκδοσης άδειας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων επισκευών πλοίων. Με τις ανωτέρω νόµιµες διοικητικές πράξεις, η Δηµόσια Αρχή Λιµένων υλοποίησε όσα αναλυτικά ορίζονται στην µε αριθµό 1000.0/68210/2-8-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία πλέον κλήθηκε αµετάκλητα νόµιµη µε την µε αριθµό Α2964/2020 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Επειδή µε τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων και για όσο χρόνο της επιτράπηκε να τις εφαρµόσει επιτεύχθηκε µέχρι και υποπενταπλασιασµός του κόστους παραλαβής και διαχείρισης των α π ο β λ ή τ ω ν ε π ι σ κ ε υ ή ς , µ ε π ρ ο φ α ν έ ς ώ φ ε λ ο ς υ π ε ρ τ η ς ανταγωνιστικότητας του κλάδου µας.

Επειδή σύµφωνα µε το α. 128 παρ. 5 ν. 4389/2016 κατά των ανωτέρω πράξεων πράγµατι επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός δέκα πέντε (15) ηµερών απο τη δηµοσίευσή τους, επί της οποίας εκδίδεται απόφαση εντός δέκα (10) ηµερών. Άπρακτη πάροδος της εν λόγω προθεσµίας αποτελεί σιωπηρή απόρριψη της ασκηθείσας προσφυγής.

Επειδή κατά των ανωτέρω πράξεων ασκήθηκαν πράγµατι ενδικοφανείς προσφυγές από την ΟΛΠ ΑΕ και την εταιρεία ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΕ, οι οποίες έχουν ήδη απορριφθεί σιωπηρά από τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Περαιτέρω, κατά της εν λόγω σιωπηρής απόρριψης ασκήθηκαν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης, µια εκ των οποίων ασκήθηκε από την εταιρεία ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΕ µε αριθµό κατάθεσης Ε782/2019 και υπογράφεται απο το σηµερινό Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη.

Επειδή, επόµένως, το αίτηµα του Άγγελου Καρακώστα, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα και διευθυντικό στέλεχος της ΟΛΠ ΑΕ και Πρόεδρο της ΕΛΙΜΕ, αφενός είναι παράνοµο ως εκπρόθεσµο, αφετέρου ισοδυναµεί µε ωµή παρέµβαση σε µια εν εξελίξει δικαστική κρίση διοικητικών πράξεων, αλλά παράλληλα θέτει και ένα µείζονος σηµασίας θεσµικό θέµα:

δικαιούται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ανακαλέσει µια διοικητική πράξη κατά της οποίας στράφηκε δικαστικά ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης;

Με άλλα λόγια, δικαιούται µια Κυβέρνηση να εξυπηρετεί µε διοικητικές πράξεις την επαγγελµατική δραστηριότητα των µελών της;

γ)την µε αριθµό 180/2020 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, µε την οποία, κατόπιν δικής µας προσφυγής, κατέστη σαφές ότι τα µέλη µας έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα να παραδίδουν τα απόβλητα επισκευής πλοίων σε πάροχο της δικής τους επιλογής χωρίς να υποχρεούνται να τα παραδώσουν στον µονοπωλιακό πάροχο της ΟΛΠ ΑΕ. Είναι πρόδηλο ότι και η απόφαση αυτή διέψευσε συγκεκριµένες µονοπωλιακές επιδιώξεις µε ονοµατεπώνυµο.

6. Επειδή µε την ανωτέρω επιστολή του ο Άγγελος Καρακώστας ζητά την ανάκληση απόφασης ρυθµιστικής αρχής, µε την οποία διαδικασία επιλογής αναδόχου κρίθηκε φωτογραφική υπέρ µιας και µόνο εταιρείας.

Επειδή ο Άγγελος Καρακώστας δεν επικαλείται καµία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΙΜΕ, από την οποία να συνάγεται ότι η Ένωση Λιµένων Ελλάδος επικροτεί τη συγκεκριµένη αµετάκλητα κριθεισα ως φωτογραφική διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Επειδή ο Άγγελος Καρακώστας δεν επικαλείται καµία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ, από την οποία να συνάγεται ότι η ΟΛΠ ΑΕ επιθυµεί να ολοκηρώσει µια διαδικασία, η οποία κρίθηκε αµετάκλητα φωτογραφική υπερ µιας και µόνο εταιρείας.

Επειδή ο Άγγελος Καρακώστας δεν επικαλείται καµία απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, από την οποία να συνάγεται ότι το τελευταίο επιθυµεί να ολοκληρωθεί µια διαδικασία επιλογής αναδόχου, η οποία κρίθηκε αµετάκλητα φωτογραφική υπέρ συγκεκριµένης εταιρείας.

7. Επειδή µε την ανωτέρω επιστολή του ο Άγγελος Καρακώστας ζητά να ανακληθεί απόφαση ρυθµιστικής αρχής, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, µε την οποία, κατόπιν επίµονης προσπάθειάς µας, τα µέλη µας ανετρεψαν µια µονοπωλιακή πρακτική, που βασάνιζε για χρόνια τον κλάδο µας στο λιµάνι του Πειραιά.

Επειδή ο Άγγελος Καρακώστας δεν επικαλείται καµία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΙΜΕ, από την οποία να συνάγεται ότι η Ένωση Λιµένων Ελλάδος επικροτεί τις µονοπωλιακές πρακτικές, που ο ΣΕΝΑΒΙ πάλεψε και πέτυχε να ανατρέψει.

Επειδή ο Άγγελος Καρακώστας δεν επικαλείται καµία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ, από την οποία να συνάγεται ότι η ΟΛΠ ΑΕ επικροτεί µονοπωλιακές πρακτικές, που ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. πάλεψε και πέτυχε να ανατρέψει.

Επειδή ο Άγγελος Καρακώστας δεν επικαλείται καµία απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, από την οποία να συνάγεται ότι το τελευταίο επικροτεί µονοπωλιακές πρακτικές, που ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. πάλεψε και πέτυχε να ανατρέψει.

Επειδή η προσπάθειά µας αυτή απέβη υπέρ της ανταγωνιστικότητας του κλάδου µας, ο οποίος αφενός δικαιώθηκε απέναντι σε συγκεκριµένες µονοπωλιακές επιδιώξεις, αφετέρου θωρακίστηκε απέναντι σε τυχόν µελλοντικές παρόµοιες επιδιώξεις άλλων ενδιαφερόµενων να πλουτίσουν σε βάρος του µεροκάµατου και του ιδρώτα των µελών µας.

Επειδή τελικά εύλογα αναρωτιόµαστε:

ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο Α Γ Γ Ε ΛΟ Σ Κ Α ΡΑ Κ Ω Σ ΤΑ Σ Μ Ε Τ Η Ν ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ;;;;;

Επειδή για τους παραπάνω λόγους ζητάµε την κατεπείγουσα ποινική αξιολόγηση των αναλυτικά αναφερόµενων παραπάνω.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για το περιεχόµενο της µε αριθµό 10/11-2-2021 επιστολής του Προέδρου ΕΛΙΜΕ Άγγελου Καρακώστα

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να µας γνωρίσει τελικά ποιός κυβερνάει αυτόν τον τόπο; Δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις ή δικηγόροι κινέζικων πολυεθνικών;

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη και το Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο να αποτρέψουν τη συνέχιση φωτογραφικών διαδικασιών και αθέµιτων

µονοπωλιακών πρακτικών, καθώς και να µην αποστούν από τη δέσµευση της µε αριθµό 3122.3-1.2/48774/27-7-2020 Υπουργικής Απόφασης να αναµένουν την κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τις ανωτέρω αναφερόµενες πράξεις της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων. Περαιτέρω, να µας χορηγήσουν ακριβες αντίγραφο της ανωτέρω επιστολής ΕΛΙΜΕ, καθώς και κάθε επιστολής ΕΛΙΜΕ του τελευταίου εξαµήνου κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µελών µας.

3. Τον Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ να µας γνωρίσει εάν συµφωνεί µε τη συνέχιση διαδικασιών, που κρίθηκαν αµετάκλητα φωτογραφικές υπέρ συγκεκριµένης εταιρείας και µονοπωλιακών πρακτικών, που αποβαίνουν προς βλάβη του κλάδου µας

4. Την Πρέσβειρα της Κίνας να µας γνωρίσει εάν η συνέχιση διαδικασιών, που τα ελληνικά Δικαστήρια έκριναν ως φωτογραφικές υπερ µιας και µόνο εταιρείας, καθώς και η αναβίωση αθέµιτων

µονοπωλιακών πρακτικών σε βάρος του κλάδου µας αποτελεί επίσηµη απόφαση της κινέζικης κυβερνησης

5. Την Εισαγγελία Αρείου Πάγου να διερευνήσει εάν από τα παραπάνω προκύπτει τυχόν τέλεση αξιόπονων πράξεων.

6. Την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα να εξασφαλίσει την προστασία του Κανονισµού 352/2017 στους ελληνικούς λιµένες

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

ότι επιχειρηµατικά deals που εξυπηρετούν µονοπωλιακές πρακτικές, όποια επωνυµία και εάν έχουν αυτές, θα µας βρουν αγωνιστικά ενάντιους.

Αρµόδιος Δικαστικός Επιµελητής εντέλλεται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, αφού πρώτα αντιγράψει ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης.

Πειραιάς, 17-2-2021

Για το εξωδίκως διαµαρτυρόµενο, καλούν και δηλούν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ(Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)