Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,08265 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020

Τη διανομή μερίσματος ενέκριναν οι μέτοχοι της Flexopack κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα αποφάσισε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.011.250,94 ευρώ (μικτό ποσό), δηλαδή 0,087 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,08265 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020 ορίσθηκε η Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “FLEXOPACK Α.Ε.” (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ηφαίστου αριθ. 37, Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.441.792 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,23% επί συνόλου 11.623.574 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 96.450 κοινές, ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ( http://www.flexopack.com).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Απριλίου 2021, καθώς και την από 28 Απριλίου 2021 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Μανόλη Μιχαλιού αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020.

Στο 3ο θέμα υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 και ειδικότερα ενέκρινε αφενός μεν την δημιουργία του τακτικού και των ειδικών αποθεματικών της Εταιρείας και αφετέρου την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.011.250,94 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,087 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,08265 Ευρώ ανά μετοχή.
Επισημαίνεται ότι οι 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020 ορίσθηκε η Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.
Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία “Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τόσο τα εκτελεστικά, όσο και τα μη εκτελεστικά) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία και την συμμετοχή τους στην διοίκηση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020- 31.12.2020), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Στο 9ο θέμα και στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: 1) Γεωργίου Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος, 2) Σταματίου Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος, 3) Ασημίνας Γκινοσάτη του Δημητρίου, 4) Σταματίνας Γκινοσάτη του Γεωργίου, 5) Δημητρίου Γκινοσάτη του Σταματίου, 6) Σπυρίδωνος Γκινοσάτη του Σταματίου και 7) Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, εκ των απερχομένων μελών αυτού, καθώς και της εκλογής των κ.κ.: 1) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και 2) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, ως νέων μελών αυτού.
Κατόπιν των ανωτέρω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Καταστατικού, πενταετής, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Γεώργιο Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος,
 • Σταμάτιο Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος,
 • Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου,
 • Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου,
 • Δημήτριο Γκινοσάτη του Σταματίου,
 • Σπυρίδωνα Γκινοσάτη του Σταματίου,
 • Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου,
 • Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου,
 • Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου, 2) Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και 3) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, δεδομένου ότι πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.
Στο 10ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) τρίτα πρόσωπα – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου.
Έτι περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, λήγουσα την 25η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:

 • Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – τρίτο πρόσωπο.
 • Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – τρίτο πρόσωπο.
 • Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επιπρόσθετα, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ.: 1) Δημητρίου Παναγώτα και 2) Αλίκης Μπενρουμπή, ήτοι της πλειονότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:
(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Παναγώτα, ο οποίος τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, γεγονός το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Επιτροπής Ελέγχου με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.flexopack.com), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής και αποσκοπεί στη διαμόρφωση του ειδικότερου πλαισίου και των κριτηρίων επιλογής, ορισμού, αναπλήρωσης, αντικατάστασης και ανανέωσης της θητείας των μελών του εν λόγω εταιρικού οργάνου.

Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.