Οι επιφυλάξεις του ΠΑΣΕΒΙΠΕ για την αναμόρφωση του πλαισίου περί Βιομηχανικών Περιοχών

Τις θέσεις των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε Επιχειρηματικά Πάρκα και Βιομηχανικές Περιοχές, ενόψει της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία τους, διατυπώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), επισημαίνοντας ότι στόχος είναι το αμοιβαίο όφελος και η συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης των περιοχών αυτών.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει συγκεκριμένα τέσσερα σημεία για το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρηματικών – Βιομηχανικών Περιοχών:

1. Να μην επαναληφθούν πρακτικές μιας κακής και συγκρουσιακής υποχρεωτικής συγκατοίκησης που έως σήμερα, συχνά, δεν έχουν επιτρέψει να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίων ωφελειών μεταξύ τους.

2. Προϋπόθεση για την ύπαρξη υγιών φορέων διαχείρισης των περιοχών είναι η εγκατάσταση σε αυτές εύρωστων επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν σαφώς προσδιορισμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

3. Οι σχέσεις αμοιβαιότητας και διαφάνειας μεταξύ των δύο πλευρών, πρέπει να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο νέο νομοθετικό πλέγμα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και ειδικότερα στις διατάξεις που θα καθορίσουν τις συνθήκες διαχείρισης και λειτουργίας ενός οργανωμένου υποδοχέα.

4. Ο Σύνδεσμος θα πρέπει να εκπροσωπείται σταθερά και διαρκώς στις εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

«Σε κάθε περίπτωση και παρά τις επιφυλάξεις σχετικά με την σύνθεση και την αντιπροσωπευτικότητα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ θα προσέλθει στο διάλογο, επιδιώκοντας το κοινό συμφέρον μεταξύ φορέων διαχείρισης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, έχοντας ήδη δρομολογήσει διαδικασίες ουσιαστικής συμμετοχής όλων των συνδέσμων μελών του, σε ανοιχτή διαβούλευση, διασφαλίζοντας την ενιαία έκφραση και την αναπτυξιακή κατεύθυνση των θέσεων και προτάσεων του», καταλήγει ο Σύνδεσμος.