Ικτίνος: Κερδοφόρος παρά την πανδημία – Επαρκή ταμειακά διαθέσιμα

Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψε η Ικτίνος Ελλάς για το 9μηνο του 2020 σε επίπεδο μητρικής, τα οποία ανήλθαν σε 4,79 εκατ. ευρώ έναντι 9,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,63%.

Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Ο δείκτης Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο Εργασιών στο τρίτο 3μηνο του 2020 βελτιώθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και ανήλθε σε 24,09% έναντι του πρώτου εξαμήνου που είχε διαμορφωθεί στο 20,72%.

Κατά το ίδιο διάστημα τα κέρδη  προ φόρων ανήλθαν σε 1,79 εκατ. ευρώ έναντι 6,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 73,18%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019.

Ο κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. ευρώ έναντι 31,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 30,24%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ. ευρώ στις 30/09/2020 ενώ το σύνολο του Καθαρού δανεισμού ανήλθε σε 40,6 εκατ. ευρώ. Η άντληση επιπρόσθετου δανεισμού ποσού 5,5 εκατ. ευρώ που έλαβε η εταιρία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) βρίσκεται στα διαθέσιμα της εταιρίας.

Η εταιρία προχώρησε για το 9μηνο του 2020 σε επενδύσεις συνολικού ύψους 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019.

Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το πρώτο  εννεάμηνο ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση για το πρώτο 9μηνο του 2020 :

  • το EBITDA ανήλθε σε 5,87 εκατ. ευρώ, έναντι 10,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,99%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 το EBITDA ανήλθε σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Ο δείκτης Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο Εργασιών στο τρίτο 3μηνο του 2020 βελτιώθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και ανήλθε σε 28,13% έναντι του πρώτου εξαμήνου που είχε διαμορφωθεί στο 22,49% και
  • ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 24,08 εκατ. ευρώ έναντι 34,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,94%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019 και,
  • τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,66  εκατ. ευρώ έναντι 5,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 70,86%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019.
  • Σε ενοποιημένη βάση τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ στις 30/09/2020, ενώ το σύνολο του Καθαρού δανεισμού ανήλθε σε 43 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, παρά το γεγονός της πρωτόγνωρης πανδημίας που ξέσπασε τον Μάρτιο σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρία εξακολουθεί να σημειώνει κερδοφορία και παράλληλα να διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία – γραμμές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα- για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση. Σημειώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός Covid-19. Η εταιρεία προσαρμόστηκε άμεσα  στη νέα πραγματικότητα από την πανδημία, και  προχώρησε σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της, με επανασχεδιασμό και απλοποίηση διαδικασιών, για την «ανέπαφη επικοινωνία» με τους πελάτες μας  μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.