Ιωάννης Καματάκης (Πρόεδρος Δ.Σ. και βασικός μέτοχος MLS Πληροφορική): Ανύπαρκτη ενημέρωση

Ο πρόεδρος της εταιρείας και βασικότερος μέτοχος Ιωάννης Καματάκης.

Διανύουμε τον δεύτερο μήνα από την ημέρα που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να αναστείλει τις συναλλαγές της μετοχής της εταιρείας MLs Πληροφορική στο Χρηματιστήριο Αθηνών (12 Μαΐου 2020) για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, καθώς διεξάγεται λογιστικός έλεγχος.
Από τότε, η ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας είναι ανύπαρκτη, δηλαδή για το πως πάνε οι πωλήσεις, ποιές οι επιπτώσεις από τον κορωνοϊού κλπ. Γιατί το μεγάλο θέμα – που έθεσε τη μετοχή εκτός διαπραγμάτευσης – μπορεί να είναι λογιστικό με όλες τις πιθανές προεκτάσεις, όμως παραμένει ουσιαστικό το θέμα της ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της εταιρείας, τις πωλήσεις της, τις υποχρεώσεις της κλπ. Διότι, ακόμα και όταν δημοσιοποιηθούν οι νέες λογιστικές καταστάσεις, αυτό που θα έχει σημασία είναι η θέση της εταιρείας στην αγορά. Θα υπάρχει; Πως θα υπάρχει; Τι θα γίνει με τα δάνεια; Θα υπάρχουν αλλαγές στα περιουσιακά της στοιχεία;
Η τελευταία εμπορική ενημέρωση τοποθετείται τον Φεβρουάριο του 2020 όταν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του MAIC™ smart speaker.

Συνεπώς είναι ουσιαστική μία ενημέρωση σχετικά με όλα τα παραπάνω. Να θυμίσουμε πως οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι «παλιές», δηλαδή  του α΄εξαμήνου 2019 ενώ οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του 2019 αναμένεται να δημοσιευτούν κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι.

Οι τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας σχετικά με το λογιστικό θέμα ανέφεραν τα εξής:

1. Θα συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις του 2019 αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.
2. Ανατέθηκε στις 19 Ιουνίου 2020 στην ελεγκτική εταιρία “Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων“ το έργο Ειδικού Ελέγχου, προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.
3. Η διάρκεια του ελέγχου εκτιμάται σε 4 εβδομάδες, με συνέπεια η εταιρία να μην δύναται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (30 Ιουνίου 2020).