Κυρώσεις στην εταιρεία διανομής τύπου Άργος εισηγείται η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Με πρόστιμο απειλείται η εταιρεία διανομής τύπου ‘Αργος για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές έναντι των υποδιανομέων και υποπρακτόρων, όπως προκύπτει από την εισήγηση που θα εξετάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στις 29 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως σημειώνεται αναλυτικά σε σημερινή ανακοίνωση της επιτροπής:

Στις 29 Δεκεμβρίου 2020 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει πιθανή παράβαση της νομοθεσίας, κατόπιν έκθεσης του εισηγητή, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, καθώς και την αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 659/2018 απόφασης της επιτροπής.

Στην εν λόγω έκθεση, αξιολογούνται τα κατωτέρω:

* υπό το πρίσμα των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, συμβατικοί όροι και πρακτικές που συνέχονται με τη λειτουργία του δικτύου διανομής της ΑΡΓΟΣ, και

* υπό το πρίσμα των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, ενδεχόμενη καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΡΓΟΣ, μέσω των εξής πρακτικών:

* των υποχρεώσεων αποκλειστικότητας που επιβάλλει η ΑΡΓΟΣ de jure ή / και de facto στις εκδοτικές επιχειρήσεις και τους διανομείς, με τους οποίους συναλλάσσεται,

* υπερβολική τιμολόγηση των υπηρεσιών της ΑΡΓΟΣ προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις,

* καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων,

* παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών,

* διακριτική μεταχείριση μέσω της Νέας Εμπορικής Πολιτικής (ΝΕΠ) 2019, της παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών υπό άνισους όρους, της παροχής προνομιακών όρων πίστωσης και της έκδοσης ανακριβών δελτίων κυκλοφορίας των εντύπων ορισμένων εκδοτικών επιχειρήσεων, καθώς και

* ενδεχόμενη αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης δια της άρνησης διανομής / ελλιπούς διανομής των εντύπων ορισμένων εκδοτικών επιχειρήσεων και της μονομερούς επιβολής μη εύλογων όρων συναλλαγής.

Αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα, κατά την έκθεση, εντοπίζονται οι εξής αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές της ‘Αργος έναντι των υποδιανομέων και υποπρακτόρων: α) κατανομή αγοράς/πελατείας εντός του δικτύου επιλεκτικής διανομής της ως άνω εταιρείας (περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων υποδιανομέων και υποπρακτόρων προς σημεία πώλησης, μέλη του δικτύου, ή / και γεωγραφικές περιοχές που παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα σε άλλους εξουσιοδοτημένους υποδιανομείς / υποπράκτορες, και, αντιστοίχως, περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των υποδιανομέων / υποπρακτόρων), β) επιβολή υποχρεώσεων «προώθησης συγκεκριμένου σήματος» / ρήτρα μη ανταγωνισμού, καθώς και γ) καθορισμός ελάχιστου περιθωρίου κέρδους σε κάθετο επίπεδο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραπάνω περιοριστικές πρακτικές παρουσιάζουν σχέση συμπληρωματικότητας, δεδομένου ότι έκαστη εξ αυτών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κανονικής λειτουργίας του ανταγωνισμού μέσω του καταμερισμού των αγορών/πελατείας και της κατάργησης του ενδοσηματικού και διασηματικού ανταγωνισμού εντός του δικτύου διανομής προϊόντων Τύπου.

Οι πρακτικές αυτές εκτείνονται αδιαλείπτως στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2017 έως και τουλάχιστον τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης.

Ως προς τις λοιπές τυχόν πρακτικές της ‘Αργος (υπερβολική τιμολόγηση των υπηρεσιών της ‘Αργος προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις, καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων, καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων, παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών) δεν προκύπτει από την έκθεση παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, εκ μέρους της ‘Αργος.

Εκ των ανωτέρω, κατά την έκθεση, διαπιστώνονται τα κατωτέρω:

Α) Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από την εταιρεία ‘Αργος και επιβολή προστίμου, για τη χρονική περίοδο από 10.8.2017 έως και τουλάχιστον το χρόνο σύνταξης της έκθεσης, για τους λόγους, που εκτενώς αναφέρονται στην έκθεση.

Β) Παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ από την εταιρεία ‘Αργος, και επιβολή προστίμου, για τη χρονική περίοδο από 10.8.2017 έως και τουλάχιστον το χρόνο σύνταξης της έκθεσης, για τους λόγους, που εκτενώς αναφέρονται στην έκθεση.

Γ) Υποχρέωση της εταιρείας ‘Αργος να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, καθώς και των άρθρων 2 ν. 3959.2011 και 102 ΣΛΕΕ και να παραλείπει αυτές στο μέλλον.

Δ) Απαλοιφή των συμβατικών όρων περί αποκλειστικότητας από τις συμβάσεις αφενός με τις εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ έως και το χρόνο σύνταξης της Έκθεσης και αφετέρου με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες της ‘Αργος.

Ε) Ακυρότητα των όρων περί «προώθησης συγκεκριμένου σήματος»/ρήτρες μη ανταγωνισμού», οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμβάσεις της ‘Αργος με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες.

ΣΤ) Ακυρότητα και απαλοιφή εκ των συμβάσεων συνεργασίας με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες της ‘Αργος, των όρων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον περιορισμό της προμήθειας προϊόντων Τύπου εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων υποδιανομέων και υποπρακτόρων του δικτύου της ΑΡΓΟΣ προς σημεία πώλησης, μέλη του δικτύου, αλλά και μεταξύ τους, καθώς και στον καθορισμό ελάχιστων τιμών σε κάθετο επίπεδο.

Ζ) Να απειληθεί η εταιρεία ‘Αργος με πρόστιμο όταν με απόφαση της επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Περαιτέρω, όσον αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 659/2018 απόφασης της επιτροπής, κατά την έκθεση διαπιστώνεται ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 1 ή/και 2 Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από τις εμπλεκόμενες εταιρείες στην ως άνω απόφαση της επιτροπής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες ενότητες της έκθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασή της, είχε αποφασίσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της ‘Αργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου.

Επίκειται η δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της έκθεσης του εισηγητή, επί του ελέγχου συμμόρφωσης της ‘Αργος, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασής της.

Τέλος, σημειώνεται η δυνατότητα παρέμβασης τρίτων σε υποθέσεις της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η έκθεση του εισηγητή δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.