Μέσα Απριλίου το πόρισμα του ΤΕΕ για τις προσφορές του διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ για την Ψυττάλεια

Στα μέσα Απριλίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) αναμένεται να υποβάλει στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ την αναφορά του σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων, που έχουν υποβάλει οι εταιρείες στο διαγωνισμό για το μεγάλο έργο των 260 εκατ. ευρώ του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛ Ψυττάλειας). Αυτό αναφέρουν πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, οι οποίες ρωτήθηκαν σχετικά με την τύχη του διαγωνισμού, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των μεγαλυτέρων εταιρειών του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα (Άκτωρ-Αβαξ, Ιντρακάτ-Τέρνα-Suez, Μυτιληναίος-Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης-ACEA).
Ο διαγωνισμός κόλλησε όταν η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, διαπίστωσε ελλείψεις στα νομιμοποιητικά έγγραφα δύο εκ των τριών κοινοπραξιών που κατέθεσαν προσφορές, αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Όμως, δεδομένης της ιστορίας του έργου (το έργο αναλαμβάνει από το 2009 μία εταιρεία, η Ακτωρ του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ) και της διαδικασίας του διαγωνισμού (είχε καθυστερήσει η διενέργεια διαγωνισμού από το 2018 με αποτέλεσμα η προηγούμενη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να ανενεώνει συνεχώς τη σύμβαση), η νέα διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υπό τον Χάρη Σαχίνη, που ανέλαβε μεσούσης της διαδικασίας, επέλεξε να ζητήσει μία επιπλέον γνώμη από το ΤΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει καλύτερες για τα συμφέροντα της εταιρείας συνθήκες ανταγωνισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε από την προηγούμενη διοίκηση του Γιάννη Μπενίση λίγο πριν τις εθνικές εκλογές με αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1η Ιουλίου 2019 ενώ στη συνέχεια η ΕΥΔΑΠ έδωσε παράταση στην ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον περασμένο Αύγουστο.

Από την απόφαση του ΤΕΕ, θα κριθεί εάν όντως οι φάκελοι έχουν ελλείψεις ή όχι. Πάντως, ο διαγωνισμός διεξάγεται βάσει του νόμου 4412/2016, περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ο οποίος είναι αυστηρός και περιοριστικός. Με άλλα λόγια θα μπορούσε να αποκλειστεί υποψήφιος ή υποψήφιοι ακόμα και με τυπική παράλειψη στο φάκελο και όχι ουσιαστική. Εξαρτάται από την ερμηνεία του άρθρου 310, του νόμου 4412/2016 που αφορά στη «Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» και τους όρους της προκήρυξης, που αξιολογεί το ΤΕΕ. Μέχρι να καταλήξει ο διαγωνισμός και αναλάβει ο νέος ανάδοχος το έργο θα συνεχίσει να εκτελεί ο υφιστάμενος (ανάδοχος). Το έργο εκτός από οικονομικής άποψης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από οικολογικής καθώς έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος του Σαρωνικού.

Τι προβλέπει το άρθρο 310 του νόμου 4412/2016: Συμπλήρωση, αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

  1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψήφιους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των 7 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψήφιους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.
  2. Οι σχετικές διευκρινήσεις ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφιών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
  3. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
  4. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές.
  5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέρονται ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 είναι υποχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα ή υποψήφιου από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Χρήστος Ιωάννου
cioannou@theceo.gr