MIG: «Ο μεγαλύτερος επενδυτικός όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη» εμφάνισε λειτουργικές ζημιές €26,6 εκατ. και ζημιές προ φόρων €97,7 εκατ.

του Χρήστου Ιωάννου

Η εταιρεία Marfin Investment Group, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστή ως MIG, η οποία ακόμα προβάλει στην ιστοσελίδα της μήνυμα ότι είναι «Ο μεγαλύτερος επενδυτικός όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη» – κάτι που δεν ισχύει εδώ και χρόνια, αλλά ουδείς από τις εποπτικές αρχές ασχολείται ούτε κάποιο από τα στελέχη της εταιρείας μικρά ή μεγαλύτερα δεν έκανε το  αυτονόητο να το διαγράψει –  δημοσιοποίησε τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου 2020.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε 380 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 453 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 με τις λειτουργικές ζημιές να πολλαπλασιάζονται σε 26,6 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι ζημιές προ φόρων προσέγγισαν τα 100 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα τα 97,76 εκατ. ευρώ από ζημιές 35,97 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι ζημιές μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 89,235 εκατ. ευρώ υπερδιπλάσιες έναντι 39,73 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Όπως σημειώνει η ορκωτή ελέγκτρια Πελαγία Καζά της εταιρείας Grant Thornton στην έκθεση επισκόπησης της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης «υπάρχει «ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας».

Και εφιστά την προσοχή στη Σημείωση 3.1 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 308,6 εκ. και € 295,2 εκ. αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, καθώς και στη σημείωση 20 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναχρηματοδότηση δανειακής υποχρέωσης (κεφαλαίου πλέον τόκων) θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ποσού € 107,9 εκ. Περαιτέρω, για δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 253,8 εκ., συμβατικά πληρωτέων την 31/12/2020 καθώς και δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 295,1 εκ. συμβατικά πληρωτέων την 31/07/2021, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία, η οποία προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων, η διοίκηση εξετάζει την αναχρηματοδότηση ή /και την αποπληρωμή τους μέσω της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, στη Σημείωση 33 περιγράφονται οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στη ρευστότητα του Ομίλου η πανδημία COVID-19.

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. H επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης ή / και αποπληρωμής των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων της διοίκησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3.1, η διοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Επίσης εφιστά την προσοχή σας στη σημείωση 34 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου αναφέρεται ότι η Εταιρεία έγινε αποδέκτης μετά την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020) δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA»).

Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, σε ενδεχόμενη συναλλαγή το τελικώς συμφωνηθέν τίμημα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και δύναται να διαφέρει από τη λογιστική αξία της συμμετοχής κατά την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020). Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα από ενδεχόμενη πώληση της συμμετοχής, θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της συναλλαγής.

Να σημειωθεί ότι ορκωτοί ελεγκτές της Grant Thornton ελέγχουν επί χρόνια την Marfin Investment Group και ίσως σε αυτό να οφείλεται λένε στην αγορά ότι πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου Marfin, εκ των πιο στενών συνεργατών του Ανδρέα Βγενόπουλου, να προσλήφθηκε στην Grant Thornton.

Σχετικά με την με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG το Α΄ εξάμηνο του 2020, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 117,0 εκατ. έναντι Ευρώ 164,0 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε € 1,9 εκ., έναντι αντίστοιχων κερδών € 15,5 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019. Η μείωση στον κύκλο εργασιών και κατ΄ επέκταση στο EBITDA του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020 στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων κατά την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, καθώς και η συνεχιζόμενη επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών, επέφεραν σημαντική μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, το Α’ εξάμηνο 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 56% στους επιβάτες, 46,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 15,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα δρομολόγια των πλοίων για το Α’ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 33% (4.446 δρομολόγια το α’ εξάμηνο 2020 έναντι 6.683 δρομολογίων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα). Η επιβατηγός ναυτιλία είναι μεταξύ των κλάδων της οικονομίας που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Η εξάπλωση της πανδημίας και τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της, κυρίως οι απαγορεύσεις στη διακίνηση των πολιτών, αποτελούν έκτακτες καταστάσεις, δεν μπορούν να προβλεφθούν και δημιουργούν συνθήκες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη διοίκηση διότι επηρεάζουν το μεταφορικό έργο του Ομίλου.
Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, η διοίκηση με καθημερινή μελέτη των δεδομένων του μεταφορικού έργου, της εξέλιξης της πανδημίας καθώς και των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία, υλοποιεί ενέργειες για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, καθώς και τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δρομολογίων των πλοίων ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη της την αναγκαιότητα διασφάλισης της εξυπηρέτησης και συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας.

Όμιλος VIVARTIA: Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με τον περιορισμό των μετακινήσεων, τη συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης και το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης είχαν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του ομίλου Vivartia κατά το Α’ εξάμηνο. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €265,7 εκ. έναντι €294,1 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκ. έναντι λειτουργικής κερδοφορίας €25,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. Ο κλάδος εστίασης του ομίλου Vivartia επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από την πανδημία και τα
μέτρα περιορισμού της, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι πωλήσεις του κλάδου κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, να επηρεαστεί σημαντικά η λειτουργική κερδοφορία EBITDA και να δημιουργηθούν επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που ωρίμασαν κατά την περίοδο του lock down. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 οι κλάδοι γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων διατήρησαν τα επίπεδα πωλήσεών τους με μικρή βελτίωση των αποτελεσμάτων τους EBITDA έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019.
Η παράταση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, η σημαντική μείωση της τουριστικής κίνησης κατά το 3ο τρίμηνο και η γενικότερη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στη χώρα, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του κλάδου εστίασης, ενώ επίσης για τους ίδιους λόγους αναμένεται οι κλάδοι γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων να παρουσιάσουν μικρή  μείωση στην κατανάλωση εποχιακών προϊόντων και προϊόντων HORECA. Στο πλαίσιο αυτών των πρωτόγνωρων και ευμετάβλητων συνθηκών αγοράς που έχουν διαμορφωθεί η διοίκηση του ομίλου Vivartia αξιολογεί τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους με στόχο ομαλότερη προσαρμογή και την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του ομίλου.

RKB: Το 2020 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την RKB με τις πωλήσεις της το πρώτο δίμηνο να καταγράφουν αυξητική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η πορεία αυτή διακόπηκε στα μέσα Μαρτίου όταν λόγω της πανδημίας η κυβέρνηση της Σερβίας έλαβε μέτρα καραντίνας μεταξύ των οποίων ήταν και το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων από τα τέλη Μαρτίου έως και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Το παροδικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν στις μετακινήσεις και γενικά στην καθημερινότητα των πολιτών επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία της RKB οδηγώντας σε αποτελέσματα χαμηλότερα των αρχικά
αναμενομένων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην περίοδο που υπολείπεται έως τα τέλη του έτους στην εφαρμογή πολιτικών οι οποίες έχουν ως στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων μισθώσεων, την επίτευξη υψηλών ρυθμών εισπραξιμότητας και περιορισμό των εξόδων.

Όμιλος SINGULARLOGIC: Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί την 19/05/2020 σχετικά με τη συμμετοχή του Ομίλου στην εταιρεία SingularLogic, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πώλησης για την οποία έχει προσληφθεί χρηματοοικονομικός σύμβουλος.