Νομιμοποιούνται αυθαίρετα και χρήσεις γης στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά προς διευκόλυνση επενδυτών

Τροπολογία για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο νομοσχέδιο για την κύρωση της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού  μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων».

Το δημόσιο παραχωρεί για 20 χρόνια με δυνατότητα παράτασης, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί του αιγιαλού μπροστά από τις εγκαταστάσεις των ναπυηγείων Σκαραμαγκά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί επιχείριση ναυπηγείου ή κάθε άλλη υποστηρικτική δραστηριότητα εντός της έκτασης όπου βρίσκεται το συγκρότημα των ναυπηγείων Σακαραμαγκά με σκοπό την πρόσβαση στη θάλασσα που είναι απαραίτηση για την άσκηση της ναυπηγικής δραστηριότητας. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επεκτείνεται και στο θαλάσσιο χώρο που είναι αναγκαίος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ναυπηγείου.

και κάθε άλλο ναυπηγείο

Επίσης με τη διάταξη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί επιχείριση ναυπηγείου ή άλλη υποστηρικτική δραστηριότητα, αποκτώντας τη χρήση των όμορων του αγιαλού εκτάσεων, που διατίθενται προς εκμετάλλευση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, θα αποκτά και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του αναγκαίου τμήματος του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου για να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την χρήση του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου θα καταβάλλεται αντάλλαγμα στο δημόσιο.

Νομιμοποίηση υφιστάμενων αυθαιρέτων και χρήσεων γης

Με άλλα διάταξη νομιμοποιούνται υφιστάμενα αυθαίρετα κτίρια και λοιπές κατασκευές καθώς και οι αυθαίρετες χρήσης κτιρίων και λοιπών κατασκευών εντός του συγκροτήματος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά που κατασεκυάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2941/2001 και πριν τις 28.7.2011, είτε πρόκειται για έκταση κυριότητας της εταιρείας Ελληνικά Ναπυηγεία Α.Ε είτε πρόκειται για έκταση κυριότητας της ΕΤΑΔ και του ελληνικού δημοσίου.
Με την νομιμοποίηση αναστέλλονται η επιβολή κυρώσεων και επιτρέπεται η μεταβίβασή και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος καθώς και η εξέλιξη κάθε διοικητικής διαδικασίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την οργάνωση και λειτουργία των ναπυπηγείων Σκαραμαγκά ή άλλης υποστηρικτικής δραστηριότητας από τον μελλοντικό επενδυτή που τυχόν θα θελήσει να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα στον ναυπηγικό τομέα, μετά τη λήξη της ειδικής διαχείρισης της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. και τη μεταβίβαση τωβν περιουσιακών της στοιχείων.

Με άλλη διάταξη στην ίδια τροπολογία, προβλέπεται ότι ο ειδικός διαχειριστής μπορεί να μεταβιβάζει ολόκληρο ή κατά τμήματα το ακίνητο του ναπυηγείου. Μεταβιβάζονται ακόμα και τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από την ΕΝΑΕ με συμβολαιογραφική πράξη από το δημόσιο και έχουν δασικό χαρακτήρα.