ΟΔΔΗΧ: Δύο σενάρια για τον δανεισμό της Ελλάδας το 2020 – Εκδόσεις ομολόγων 4-8 δισ. ευρώ

Ο ΟΔΔΗΧ κοινοποίησε την Τρίτη παραμονή Χριστουγέννων τη Στρατηγική Χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου για το επόμενο έτος και αναλύει τα δύο βασικά σενάρια χρηματοδότησης για το 2020, ανάλογα με το ποσό των πρόωρων αποπληρωμών:

Στο πρώτο σενάριο προβλέπεται η έξοδος στις αγορές για 4 δισ. ευρώ και η μείωση του υπολοίπου των εντόκων (T-bills’ stock) κατά 4,4 δισ. ευρώ.

Στο δεύτερο σενάριο προβλέπεται η άντληση από τις αγορές 8 δισ. ευρώ, η μείωση των εντόκων αλλά και μία νέα πιθανή κίνηση “πρόωρης αποπληρωμής δανείων του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα”. “Το τελικό ποσό της πρόωρης αποπληρωμής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς το 2020”, αναφέρει.

Η στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ για το έτος 2020 θα επικεντρωθεί στη συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές ομολόγων, συνοδευόμενη από τη μείωση του χρέους, διατηρώντας παράλληλα το σημερινό επίπεδο των ταμειακών αποθεμάτων, αναφέρεται.

Οι στόχοι που έχει θέσει ο ΟΔΔΗΧ για τη νέα χρονιά είναι οι εξής:
1) Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές
– Βελτίωση της εμπορευσιμότητας και της ρευστότητας σε όλο το μήκος της καμπύλης
– Ενίσχυση της επενδυτικής βάσης
– Διατήρηση των τακτικών πράξεων στην αγορά
2) Μείωση του κόστους χρηματοδότησης
– Επαναφορά του spread των ελληνικών ομολόγων στα επίπεδα των ομότιμων οικονομιών
3) Περιορισμός των κινδύνων χρέους
– Μείωση επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών
– Μείωση των κινδύνων χρηματοδότησης
4) Διαχείριση ρευστότητας (ταμειακά αποθέματα τόσο του ελληνικού κράτους όσο και των Γενικών Κυβερνητικών Φορέων)