ΟΛΘ: Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Belterra

Ξεκίνησε σήμερα η Περίοδος Αποδοχής, της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «Belterra Investments Ltd» προς τους μετόχους της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ».

Η Περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 30/07/2021 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 27/08/2021 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο τίμημα είναι 26,5 ευρώ ανά μετοχή.

Να σημειωθεί επίσης όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο εφόσον «μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω ενότητα 2.16), ο Προτείνων: (α) δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006, όπως ισχύει, και (β) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3461/2006, όπως ισχύει. Επιπλέον, ο Προτείνων δηλώνει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α».