Όμιλος Quest: Ανάδειξη στα θέματα ESG για βιώσιμη ανάπτυξη

Βρισκόμαστε εκ νέου σε ένα σημείο όπου η μετάβαση της παγκόσμιας αγοράς στη νέα εποχή επιταχύνει πολλές εξελίξεις και επιφέρει πολλές αλλαγές. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε το εύθραυστο της ανθρώπινης φύσης και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες καταστάσεις με άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις και να οδηγηθούμε προς μια νέα, βιώσιμη οικονομία.

Το ίδιο αίτημα αφορά και στο περιβάλλον, ενώ εντείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η ανησυχία και ο δημόσιος διάλογος για την κλιματική κρίση. Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδεικνύει νέα μοντέλα εργασίας και παραγωγής και απαιτεί νέες δεξιότητες και γνώσεις.

Ο Όμιλος Quest, με ενσυναίσθηση και γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, που αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευσή του, αντιλαμβάνεται ποιο είναι το νέο μοντέλο μιας υγιούς επιχείρησης και ανταποκρίνεται με δυναμισμό στα νέα δεδομένα, θέτοντας νέες ανάγκες στόχευσης και προσανατολισμού για τις εταιρείες του.

Η ανάδειξη των θεμάτων ESG σε όλο το εύρος της λειτουργίας και της στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, είναι από τα θέματα που συνδιαμορφώνουν τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους των εταιρειών του Ομίλου.

Η ενίσχυση της καινοτομίας, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η εμβάθυνση στην ισότητα και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, η σταθερή αύξηση του αριθμού των παρεχόμενων λύσεων τεχνολογίας που συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας, αλλά και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, η σταθερή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και η αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας/παραγωγής πράσινης ενέργειας, αποτελούν στρατηγικούς τομείς εστίασης του Ομίλου.

Ενδεικτικά αναφέροντας, κατά το 2020 ο Όμιλος επέτυχε 20% αύξηση του κύκλου εργασιών, 19% πωλήσεις στο εξωτερικό, δημιούργησε 351 νέες θέσεις εργασίας (+18%), πραγματοποίησε €26 εκ. επενδύσεις και επέτυχε 16% μείωση της ενεργειακής έντασης ανά €εκατ. κύκλου εργασιών. Επίσης, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Quest Energy διαθέτει 16 φωτοβολταικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 28MW.

Παράλληλα, ανταποκρινόμενος στις έκτακτες ανάγκες της κοινωνίας μας κατά την περίοδο της πανδημίας, ο Όμιλος έδωσε ένα ισχυρό παρόν στο κοινωνικό κάλεσμα για βοήθεια και υποστήριξη προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, την υποστήριξη φορέων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους, ενώ η ACS διέθεσε -εκτός των άλλων- ειδικό κλιμάκιο ανθρώπων και μέσων, για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων των 6.000 ατόμων, με τη μεταφορά φαρμάκων και υλικού υψηλής ανάγκης, ύψους άνω των €1,4Μ το 2020.

Μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, ο Όμιλος δίνει ακριβείς κατευθύνσεις στις εταιρείες του για τη διαρκή βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και εργάζεται πάνω σε τρεις άξονες: τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη συστηματική ανακύκλωση υλικών και τη μείωση ρύπων, κυρίως από τις μεταφορές της ACS. Η ACS συστηματικά καταμετρά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα (βάσει της μεθοδολογίας του Green House Gas Protocol) και υλοποιεί πρωτοβουλίες και επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Συγκεκριμένα, το νέο logistic hub της εταιρείας που πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα, είναι μια επένδυση άνω των 40 εκ. ευρώ, και θα προσφέρει αυτοματισμούς και καινοτόμες τεχνολογίες για τη λειτουργία του, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης της εταιρείας. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η ACS ήδη επενδύει στην ανανέωση του στόλου της με οχήματα σύγχρονων τεχνολογιών μειωμένων ρύπων, ενώ μελετά και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, αναπτύσσει ψηφιακές υπηρεσίες, που βοηθούν τους πελάτες της να εξυπηρετηθούν αμεσότερα, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και ACS, εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες στο επίκεντρο

Στρατηγικά για τον Όμιλο Quest, έναν Όμιλο να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους τεχνολογίας της χώρας, η ανάπτυξη πρωτοπόρων υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογίας αιχμής, καθώς και η καινοτόμος δημιουργία αξίας σε καινούργια πρόσφορα πεδία ενδιαφέροντος, υπό το πρίσμα της e-εποχής πλέον, αποτελούν κύρια προτεραιότητα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν σήμερα τον κόσμο και οι εταιρείες τεχνολογίας του Ομίλου, η Uni Systems, η Info Quest Technologies, η iSquare, η Team Candi και η Intelli Solutions, υιοθετώντας μεταξύ άλλων και τις αρχές του Green IT, σχεδιάζουν και υλοποιούν λύσεις και υπηρεσίες αξιοποιώντας τεχνολογίες Cloud, AI/ Machine Learning και Robotics, που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, διαμορφώνοντας παράλληλα μία περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία.

Ενδεικτικά αναφέροντας, διατίθενται λύσεις που αναβαθμίζουν την λειτουργία και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων και των οργανισμών όπως Data Center, δημιουργία και λειτουργία portals, λύσεις ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών, ηλεκτρονικών υπογραφών, e-commerce, customer experience, όπως επίσης και λύσεις για κάθετες αγορές όπως Smart Cities, λύσεις διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, λύσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία, κ.ο.κ.

Παράλληλα, μέσω της θυγατρικής του Info Quest Technologies ο Όμιλος Quest δραστηριοποιείται ήδη ενεργά στο χώρο της ηλεκτροκίνησης, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά τα ηλεκτρικά scooter της Xiaomi και τα ηλεκτρικά motorcycles της Segway.

Τέλος, οι εταιρείες του Ομίλου συμμετέχοντας ενεργά σε fora, προγράμματα και clusters καινοτομίας, συμβάλλουν στην καθιέρωση μιας ψηφιακής κουλτούρας, και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της μετάβασης στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Στόχο του Ομίλου αποτελεί η διαχρονική συνεισφορά στη δημιουργία μίας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας, μίας ευημερούσας οικονομίας και μίας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά εδώ.