ΟΤΕ: Αποφάσισε νέα αγορών ιδίων μετοχών με τιμή έως 30 ευρώ ανά μετοχή και ακύρωση των υφιστάμενων (ιδίων μετοχών)

Την ακύρωση 9.764.743 ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €27.634.222,69, ενέκρινε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΤΕ, που πραγματοποιήθηκε με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που εκπροσωπούσαν το 80,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της εταιρείας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, διάρκειας 24 μηνών από σήμερα, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

2. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση του συνόλου των 9.764.743 ιδίων μετοχών που απέκτησε η εταιρεία στο πλαίσιο Προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €27.634.222,69 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.