Παπουτσάνης: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η διανομή μερίσματος ύψους €0,0475 ανά μετοχή

Τη διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 0,0475 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της Παπουτσάνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 19.04.2022, ώρα 11:00 π.μ., η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την τακτική συνέλευση με επιστολική ψήφο, είκοσι τρεις (23) μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.617.643 μετοχές επί συνόλου 26.967.753 μετοχών, ήτοι 79,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 37.091 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 27.004.844 μετοχών δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2021 και η διανομή μερίσματος ύψους 0,05€ ανά μετοχή. Mετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,0475€. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 21η.04.2022, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 26η.04.2022. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 29η.04.2022 μέσω της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.».

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2021.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση αποδοχών για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Εξελέγη κατά πλειοψηφία η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, για να διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2022 με συνολική αμοιβή έως €42.000,00 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ’ άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών οικονομικού έτους 2022 και τον έλεγχο αρχείου xhtml και xbrl με την κατάλληλη σήμανση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

– Έγκυρες ψήφοι: 21.617.643 (ήτοι 79,67% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

– Υπέρ: 21.157.759 (ήτοι ποσοστό 97,87% επί των έγκυρων ψήφων).

– Κατά: 459.884 (ήτοι ποσοστό 2,13% επί των έγκυρων ψήφων).

– Αποχή: 0.

6. Χορηγήθηκε παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Πληρωμή μερίσματος χρήσεως 2021

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 19η Απριλίου 2022, το μέρισμα της χρήσης 2021 καθορίστηκε σε 0,05 Ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0475 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 21η Απριλίου 2022.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 26η Απριλίου 2022 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 29η Απριλίου 2022.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 29η Απριλίου 2023).

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2021 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000