Παραίτηση Παν. Τρομπούκη από το διοικητικό συμβούλιο της Pasal

Η εταιρία PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ανακοίνωσε πως στις 13.12.2019 παραιτήθηκε το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Παναγιώτης Τροµπούκης  και το διοικητικό
συµβούλιο αποφάσισε στις 17 ∆εκεµβρίου 2019 την
εκλογή της Αικατερίνης Λοΐζου του Ευαγγέλου, Λογίστριας Α’ τάξης, ως
νέου προσωρινού ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Τροµπούκη στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας, µε θητεία έως την επόµενη Γενική Συνέλευση που θα
συγκληθεί και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή για την εκλογή
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η κυρία Λοΐζου, σύμφωνα με τη διοίκηση πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο μετά τις παραπάνω αλλαγές ανασυγκροτήθηκε ως εξής:
1. Σωτήριος Θεοδωρίδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ∆Σ και
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος.
2. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ, Εκτελεστικό
µέλος.
3. Θεόδωρος Αποστολίδης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος ∆.Σ.
4. Αικατερίνη Λοΐζου του Ευαγγέλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
5. Παναγιώτα Παπαναστασίου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.