Περσεύς: Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από Andromeda Seafood – Στο 1,15€/μετοχή το τίμημα

Στην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς της Andromeda Seafood για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της “Περσεύς” προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Την 8η Απριλίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα και έμμεσα, συνολικά 16.696.252 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 97,21% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το αντάλλαγμα που προσφέρει η Andromeda Seafood για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα της προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής ανέρχεται σε €1,15 τοις μετρητοίς.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του “δίκαιου και εύλογου” ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στην Ελλάδα, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα και διαχειριστής της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 10.04.2020 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 11.05.2020, με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.