Quest Συμμετοχών: Αύξηση πωλήσεων 20,6% και EBITDA 57,5% το 2019 – Υλοποίησε νέες επενδύσεις 34 εκατ. ευρώ

Αύξηση σε πωλήσεις, λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) παρουσίασε ο Όμιλος Quest κατά το 2019, ενώ τα καθαρά, μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά 58,5%, χωρίς ταμειακή επιβάρυνση.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 20,6% στα 600,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν 57,5% στα 53,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €8,3 εκατ. έναντι κερδών €20 εκατ. της προηγούμενης  χρήσης επηρεασμένα από την αντιστροφή προκαταβολής φόρου ύψους €12,7 εκατ. που είχε καταβληθεί από τη μητρική εταιρεία το 2006.

Το ποσό αυτό είχε αποτυπωθεί ως μακροπρόθεσμη φορολογική απαίτηση για ενδεχόμενο μελλοντικό συμψηφισμό του, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Η ανωτέρω προκαταβολή φόρου διαγράφηκε βάσει του v.4646/12.12.2019 αρ.27 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, χωρίς καμία ταμειακή επίδραση, λόγω της κατάργησης του δικαιώματος ενδεχόμενου μελλοντικού συμψηφισμού της και ως εκ τούτου αντιστράφηκε το κονδύλι των μακροπρόθεσμων φορολογικών απαιτήσεων, με αντίστοιχη επιβάρυνση του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης.

Η ανωτέρω επίδραση αποτελεί έκτακτο γεγονός και δεν επιβαρύνει τη λειτουργική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του Ομίλου, ούτε θα επηρεάσει τη συνέχιση της ακολουθούμενης μερισματικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι τα προσαρμοσμένα (adjusted) αποτελέσματα (εξαιρουμένης της ανωτέρω επίπτωσης) ανήλθαν σε:

Προσαρμοσμένα Κέρδη Μετά από Φόρους  (ΕΑΤ – adjusted) €21 εκατ.
Προσαρμοσμένα Κέρδη Μετά από Φόρους και μη ελέγχουσες Συμμετοχές (ΕΑΤ & NCI – adjusted) €20,6 εκατ.
Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή (adjusted) €0,5763

Η καθαρή ταμειακή θέση, ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια του Ομίλου, διαμορφώθηκε  σε €24,8  εκατ., έναντι €25,7 εκατ. (net cash) στις 31/12/2018. Σημειώνεται ότι στο 2018 ποσό €10,3 εκατ. που αφορούσε υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνονταν στον δανεισμό, ενώ στo 2019 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) το αντίστοιχο υπόλοιπο ύψους €5,8 εκατ. περιλαμβάνεται πλέον στο κονδύλι υποχρεώσεις από μισθώσεις και δεν υπολογίζεται στον δανεισμό.

Οι επενδύσεις του Ομίλου το 2019 αυξήθηκαν κατά σχεδόν €25 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσό που κατά περίπου 90% αφορά στην εξαγορά φωτοβολταϊκών  πάρκων, συνολικής ισχύος 13,5MW.  Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή του ήταν θετική για το EBITDA, κατά περίπου €4,5 εκατ. ενώ η αντίστοιχη επίδραση στο EBT ήταν ελαφρώς αρνητική κατά €0,34 εκατ.

Αποτελέσματα 2019 αναλυτικότερα ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm). Κατά το 2019 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλαστιάστηκαν καθώς επηρεάστηκαν θετικά κατά €1,4 εκατ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων, που είχαν σχηματισθεί στη χρήση 2018.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems). Κατά το 2019 επετεύχθη διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+29,3%) και πολύ υψηλότερη αύξηση (x9) στα προ φόρων κέρδη. Η αύξηση των εσόδων προέρχεται τόσο από το εξωτερικό, όσο και από την εγχώρια αγορά, η οποία εμφάνισε έντονα σημάδια ανάκαμψης. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην ολοκλήρωση και παράδοση δύο μεγάλων ζημιογόνων έργων οπότε και η εταιρεία επανήλθε στα συνήθη επίπεδα ποσοστού κερδοφορίας.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (εταιρεία: ACS Courier). Κατά το 2019 σημειώθηκε ήπια αύξηση στις πωλήσεις (+7,3%), ενώ η προ φόρων κερδοφορία κινήθηκε θετικά (+5,7%).

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (εταιρεία: Cardlink). Οι πωλήσεις κατά το 2019 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2018, ενώ μειώθηκε η προ φόρων κερδοφορία (-43%) λόγω αυξημένων λειτουργικών εξόδων (opex) για την ανάπτυξη νέων προιόντων και την συντήρηση του στόλου των POS καθώς και κάποια έκτακτα έξοδα.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy). Κατά το 2019 επετεύχθη τριπλασιασμός  των πωλήσεων και της προ φόρων κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι λόγοι της μεγάλης αύξησης είναι η απόκτηση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 7ΜW  στο τέλος του 2018  και 13,5MW εντός του 2019.

Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, η οποία, εξαιρουμένων των ενδομιλικών μερισμάτων, παρουσιάζει ετήσια έσοδα περίπου €1,3 εκατ. και οριακή κερδοφορία.

Προοπτικές  2020 – και εκτιμήσεις της Eπίδρασης από την πανδημία (Covid19) 

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 εκτιμάται ότι δεν θα επηρεαστούν σοβαρά, με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Τα μέτρα της κυβέρνησης, που έχουν ανακοινωθεί, αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Β τριμήνου και ενδεχομένως και των επόμενων τριμήνων, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται και την επίδρασή τους στην Οικονομική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα για κάθε δραστηριότητα του Ομίλου ισχύουν τα εξής:

Προϊόντα Πληροφορικής: Μετά το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής, η δραστηριότητα αναμένεται να σημειώσει  σημαντική μείωση πωλήσεων, τουλάχιστον μέχρι την άρση της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων. Εξαίρεση αποτελεί η Quest On Line, η οποία  εκτιμάται ότι  θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού  καταστήματος you.gr. Οι λοιπές εταιρείες του κλαδου έχουν ήδη δρομολογήσει ενέργειες για τη μείωση του κόστους και τη διασφάλιση των ταμεικών ροών τους.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηρότητα της Unisystems δεν φαίνεται να επηρεάζεται, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, όσον αφορά  στα έσοδά της, δεδομένου των πολλών ανεκτέλεστων έργων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά κόρον πρακτικές τηλέ-εργασίας.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες της ACS εκτιμάται ότι θα έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, καθώς  εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο αποτελεί πλέον βασικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δυστυχώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών υπάρχουν πολλές δυσκολίες στη λειτουργία του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας και στις παραδόσεις των δεμάτων. Για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί έκτακτα μέτρα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής παράδοσης των αποστολών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαχείρισης από τα καταστήματα. Είναι αδύνατον να προβλεφθεί, προς το παρόν, η επίδραση όλων των έκτακτων αυτών γεγονότων στην κερδοφορία της εταιρείας.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Με εξαίρεση τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πτώση των συναλλαγών είναι δεδομένη στους περισσότερους κλάδους του εμπορίου, γεγονός που πιθανόν να μειώσει τα έσοδα της εταιρείας κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φ/β συστήματα, συνεχίζεται κανονικά και επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του covid19 στην λειτουργία και στα έσοδα της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι πληρωμές των παραγωγών από τον ΔΑΠΕΕΠ  θα συνεχιστούν κανονικά.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η ρευστότητα του Ομίλου είναι ικανοποιητική, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €140 εκ.

Εκτιμάται συνεπώς οι επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία του Ομίλου Quest θα είναι διαχειρίσιμες, με βάση τα έως τώρα δεδομένα,  και λόγω και των διαφορετικών  δραστηριοτήτων του. Η ακριβής επίπτωση στα μεγέθη, εξαρτάται από το χρονικό εύρος εφαρμογής των μέτρων, την ένταση τους και την ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης μετά την απόσυρσή τους, καθώς και από τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας που θα λάβει η Πολιτεία.