Σε διαβούλευση μέχρι τις 18 Μαρτίου το νομοσχέδιο για την απλούστευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απλούστευση της αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων γενικά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ειδικότερα.

Στόχος των ρυθμίσεων, όπως επισημαίνει ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων στην επενδυτική δραστηριότητα αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Για τις ανανεώσιμες πηγές η βασική ρύθμιση προβλέπει την αντικατάσταση της ‘Αδειας Παραγωγής που απαιτείται σήμερα στην έναρξη της διαδικασίας από τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την οποία θα ξεκινά στο εξής η διαδικασία αδειοδότησης των έργων, χωρίς να προηγείται αξιολόγηση της βιωσιμότητας της βιωσιμότητας των έργων και της δυνατότητας υλοποίησής τους.

«Η νέα Βεβαίωση θα αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τον επενδυτή, κατοχυρώνοντας τη θέση του σταθμού του, αλλά και μοχλό πίεσης προς αυτόν προκειμένου να υλοποιήσει το έργο, λόγω των προθεσμιών που τίθενται για τα επόμενα βήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας, προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ της Βεβαίωσης του», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επιταχύνεται και απλουστεύεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων:

– Κατά τον έλεγχο πληρότητας προβλέπεται ότι, μετά από άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, ο φάκελος θεωρείται πλήρης. Επίσης, κατά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ορίζεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές, με εξαίρεση τις ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις για την υποβολή των οποίων υποχρεούται να συγκληθεί το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) εντός 20 ημερών. Ομοίως σε περίπτωση αρνητικών γνωμοδοτήσεων που θεωρούνται ουσιώδεις το ΚΕΣΠΑ ή το ΠΕΣΠΑ συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 20 ημερών και αποφαίνεται επί της αρνητικής γνωμοδότησης.

-Αυξάνεται από 10 σε 15 χρόνια η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή υπό το πρίσμα των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Επιπλέον, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ για έξι έτη για έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν Οικολογική Διαχείριση και για τέσσερα έτη για όσα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν ISO 14001, ενώ στην ισχύουσα νομοθεσία η διάρκεια της παράτασης είναι τα δύο έτη.

– Προβλέπεται δυνατότητα εμπλοκής πιστοποιημένων αξιολογητών, εγγεγραμμένων στο μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο αξιολογητής μπορεί να επιλεγεί είτε από τον φορέα του έργου είτε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εξαρχής, καθώς και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και είναι επιφορτισμένος με τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων έως και την υποβολή σχεδίου ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης. Στους πιστοποιημένους αξιολογητές μπορεί επίσης να ανατεθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου.