ΣΙΔΜΑ: Έγκριση για τρία ομολογιακά δάνεια έως 76,8 εκατ. ευρώ από την ΓΣ

Την έγκριση τριών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους έως 76,8 εκατ. ευρώ ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, όπου παρέστησαν 16 μέτοχοι, κάτοχοι 7.903.970  μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ειδικότερα, η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε:

(α) Την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως 44.635.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”, “EUROBANK A.E.”, “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” και “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” ως αρχικούς ομολογιούχους, ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”. Το κεφάλαιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα διαιρείται σε δύο (2) σειρές ως ακολούθως:

Σειρά Α δηλαδή σε ομολογίες που αντιπροσωπεύουν συνολική ονομαστική αξία έως το ποσό 36.744.000 ευρώ. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής για την Σειρά Α ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

Σειρά Β δηλαδή σε ομολογίες που αντιπροσωπεύουν συνολική ονομαστική αξία έως το ποσό των 7.891.000 ευρώ. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής για τη Σειρά Β ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται πέντε (5) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

(β) Την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως του συνολικού ποσού των 7.177.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” και “EUROBANK A.E.” ως αρχικούς ομολογιούχους ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

(γ) Την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως του συνολικού ποσού των 24.980.000 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες  “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”, “EUROBANK A.E. “, “ALPHA  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” και “ATTICA BANK Α.Ε.”. ως αρχικούς ομολογιούχους ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων πρόκειται να ορισθεί η “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” (εφεξής η “Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων”). Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.