Στα 23,537 δισ. ευρώ τα δάνεια που έχουν αναλάβει οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)

Αύξηση παρουσίασε κατά το δ’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η ονομαστική αξία των δανείων κατοίκων εσωτερικού που διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκε κατά 3.432 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23.537 εκατ. ευρώ, έναντι 20.105 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 6.400 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019, από 5.408 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τρίμηνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 992 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 6.353 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τρίμηνου του 2019. Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 4.528 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Η ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 48 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019. 

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1.017 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 3.273 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε αύξηση κατά 1.422 εκατ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε 13.863 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1.434 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11.539 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 2.317 εκατ. ευρώ.

Πίνακας: Υπό διαχείριση δάνεια κατοίκων εσωτερικού από τις ΕΔΑΔΠ, η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί σε εταιρίες του εξωτερικού

(Ονομαστική αξία, υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

  Ιούνιος 

2019

Σεπτέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2019
Ιδιωτικός Τομέας 18.138 20.105 23.537
Επιχειρήσεις 5.367 5.408 6.400
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) 5.320 5.361 6.353
εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 3.704 3.719 4.528
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά        χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  47 47 48
Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 2.265 2.256 3.273
Ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 10.505 12.441 13.863
εκ των οποίων καταναλωτικά δάνεια 10.114 10.105 11.539
εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια 373 2.329 2.317

 

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου με θέμα «Στατιστικά στοιχεία δανείων υπό διαχείριση από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ)» με στοιχεία α΄ τριμήνου του 2020 θα δημοσιευθεί στις 16 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.