Στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου η περίεργη κυπριακή οντότητα Cairo Mezz, που αποσπάστηκε από τη Eurobank

Το Χρηματιστήριο Αθηνών με την από 21.9.2020 απόφασή του αποδέχθηκε την αίτηση ένταξης των μετοχών της εταιρίας Cairo Mezz στην ΕΝ.Α. PLUS (Εναλλακτική Αγορά) σύμφωνα με τους κανόνες Λειτουργίας της αγοράς αυτής.

Η εταιρεία αυτή προέκυψε από εταιρικό μετασχηματισμό της Eurobank και εισφορά σε είδος ομολογιών που προηγουμένως ανήκαν στην τράπεζα. Οι εισφερθείσες ομολογίες αποτελούν μέρος του συνόλου των ομολογιών που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2019 από τους εκδότες στο πλαίσιο της μεταβίβασης από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία λόγω
τιτλοποίησης σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003 απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Στο πλαίσιο της μεταβίβασης των σχετικών απαιτήσεων λόγω τιτλοποίησης, η Eurobank Ergasias μεταβίβασε λόγω πώλησης στους εκδότες μικτό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων λογιστικής αξίας προ προβλέψεων €7,5 δισ. («Χαρτοφυλάκιο Cairo»). Οι τιτλοποιήσεις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πελάτες λιανικής τραπεζικής ύψους περίπου €4,8 δισ. (Cairo 1 και Cairo 2) και μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ύψους περίπου €2,7 δισ. (Cairo 3).
Σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης λόγω πώλησης των απαιτήσεων από το Χαρτοφυλάκιο Cairo, ο κάθε εκδότης εξέδωσε ομολογίες τριών (3) βαθμίδων εξασφάλισης ήτοι ομολογίες υψηλής, ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (από κοινού «Ομολογίες»), οι οποίες διατέθηκαν στο σύνολό τους στην Τράπεζα Eurobank Ergasias.
Αναλυτικότερα, οι Cairo 1 και Cairo 2 εξέδωσαν ομολογίες σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καλυμμένες με εξασφαλίσεις επί ενυπόθηκων απαιτήσεων (mortgage backed floating rate notes) με λήξη τον Δεκέμβριο του 2054 και τον Δεκέμβριο του 2062, αντίστοιχα, ενώ η Cairo 3 εξέδωσε ομολογίες σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου καλυμμένες με εξασφαλίσεις επί ενυπόθηκων και μη ενυπόθηκων απαιτήσεων (secured floating rate notes) που λήγουν τον Δεκέμβριο του 2035.

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2020 της Eurobank Holdings μεταξύ άλλων ενέκρινε:
(i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της κατά €0,0155 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Cairo Mezz Plc με έδρα στην Κύπρο («Cairo Mezz»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της Cairo Mezz για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν και
(ii) την κεφαλαιοποίηση ειδικών φορολογημένων αποθεματικών ύψους €20.400.390,19 για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €816.015.607,44 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της παραμένει αμετάβλητος, ήτοι 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.

Σε συνέχεια των παραπάνω η Eurobank Holdings ανακοίνωσε πως η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της με το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών της Cairo Mezz είναι η 23.09.2020. Από την επόμενη ημέρα (24.09.2020) οι μετοχές της Eurobank Holdings θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,22 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της εταιρείας.

Οι μέτοχοι της Eurobank Holdings που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25.09.2020 (record date) θα είναι δικαιούχοι της διανομής μετοχών έκδοσης της Cairo Mezz κατά τα ανωτέρω.

Παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανωτέρω εταιρικής πράξης της Εταιρείας και της Ένταξης των μετοχών της Cairo Mezz στην ΕΝ.Α. PLUS:

Ημερομηνία Γεγονός
21 Σεπ 2020 Έγκριση ένταξης των μετοχών της Cairo Mezz στην ΕΝ.Α. PLUS του Χ.Α. υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της Eurobank Holdings.
21 Σεπ 2020 Ενημέρωση X.A. για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Holdings και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της Cairo Mezz.
21 Σεπ 2020 Δημοσίευση δελτίου τύπου ΧΑ σχετικά με την Ένταξη της Cairo Mezz υπό τη αίρεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της Eurobank Holdings.
21 Σεπ 2020 Δημοσίευση του Πληροφοριακού Εγγράφου σχετικά με την Ένταξη (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Cairo Mezz, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Συμβούλου ΕΝ.Α.).
21 Σεπ 2020 Ανακοίνωση της Eurobank Holdings σχετικά με την εταιρική πράξη της μείωσης του κεφαλαίου της και της διανομής στους μετόχους της των μετοχών της Cairo Mezz.
23 Σεπ 2020 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών Eurobank Holdings με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της Cairo Mezz.
24 Σεπ 2020 Αποκοπή δικαιώματος της διανομής των μετοχών της Cairo Mezz στους μετόχους της Eurobank Holdings (Ex – Date) // Διαπραγμάτευση των μετοχών Eurobank Holdings με τη νέα ονομαστική αξία.
25 Σεπ 2020 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της διανομής σε είδος (Record Date)
28 Σεπ 2020 Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Χ.Α. σχετικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Cairo Mezz.
28 Σεπ 2020 Πίστωση των μετοχών της Cairo Mezz στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων/μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) όπως αυτοί προέκυψαν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης της Eurobank Holdings.
29 Σεπ 2020 Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Cairo Mezz στην ΕN.A. PLUS του Χ.Α.

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συντάχθηκε για την Ένταξη των μετοχών της Cairo Mezz Plc στην ΕΝ.Α. PLUS θα είναι διαθέσιμο από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών» (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Cairo Mezz (www.cairomezz.com.cy) και του Συμβούλου ΕΝ.Α. (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae).

Πότε ιδρύθηκε η Cairo Mezz και που εδρεύει

Η Cairo Mezz αρχικά συστάθηκε στις 15.1.2020 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company) με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, σύμφωνα με τον Κυπριακό περί Εταιρειών Νόμο, Κεφάλαιο 113, με την επωνυμία Mairanus Ltd. Με την από 7.9.2020 απόφαση των μετόχων της μετατράπηκε σε δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης (public limited liability company) και στις 15.9.2020 μετονομάστηκε σε Cairo Mezz Plc.
Η Cairo Mezz έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση των εισφερθεισών Ομολογιών από την Eurobank (ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης).

Βασικός μέτοχος της Cairo Mezz είναι η Eurobank Holdings με ποσοστό 99,9999981% (ή 309.096.821 μετοχές) επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Το υπόλοιπο έως το 100% το έχουν θυγατρικές της Eurobank Holdings.

Με την διανομή μετοχών της Cairo Mezz, που τώρα κατέχει η Eurobank Holdings στους μετόχους της, μέτοχοι της Cairo Mezz θα καταστούν οι μέτοχοι της Eurobank Holdings δηλαδή η EuroFairfax Financial Group 31,27% και όλοι οι άλλοι μέτοχοι που κατέχουν το 68,73% της Eurobank Holdings.

Η Cairo Mezz δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις και η 1η οικονομική της χρήση θα λήξει στις 31.12.2020 και θα καλύπτει την περίοδο από 15.1.2020 μέχρι 31.12.2020.