Στο και πέντε η Αναπτυξιακή Τράπεζα διευκολύνει τον δανεισμό των επιχειρήσεων αλλά δεν φτάνει

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας , κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου.

Αφού οι καημένοι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται σχεδόν κάθε ημέρα γι’ αυτά που αντιμετωπίζουν από τις τράπεζες ως προς την δυσκολία χρηματοδότησής τους από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας για την πανδημία, τώρα η διοίκηση της τράπεζας αλλάζει τους όρους.

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για να
διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην χρηματοδότηση τους από το τραπεζικό σύστημα, με την
συμβολή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD -19» αποφάσισε τα εξής:

Οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΕΑΤ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ) και κατά την διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης εμφάνισαν κατ΄ αρχή δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, αλλά στη συνέχεια αποπλήρωσαν το σύνολο των οφειλών τους προς την ΕΑΤ, στο εξής δεν θα απορρίπτονται από το πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD- 19.

Κατά συνέπεια θα τροποποιηθεί ο όρος 3.2.1 των Επιχειρησιακών Συμφωνιών «Κριτήρια
Επιλεξιμότητας Τελικού Αποδέκτη» ως ακολούθως:

« Εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που
έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην
αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες
οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση δυσμενούς συναλλακτικής
συμπεριφοράς έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης.»