Συγχωνεύσεις στις τράπεζες: Η ΕΚΤ τις ενθαρρύνει δεν επιβάλει πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τον τελικό οδηγό που περιγράφει την εποπτική της προσέγγιση στη συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα (μέσω συγχωνεύσεων κα εξαγορών), μετά από δημόσια διαβούλευση που έληξε την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει τα εποπτικά της εργαλεία για να διευκολύνει σχέδια βιώσιμης συγκέντρωσης. Τέτοια σχέδια πρέπει να είναι αξιόπιστα και να βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου αλλά και να σέβονται τα υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.

Ο οδηγός διευκρινίζει τις ακόλουθες βασικές πτυχές:
• Η ΕΚΤ δεν θα επιβάλει κυρώσεις σε αξιόπιστα σχέδια ολοκλήρωσης και δεν θα ορίσει υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις στον πυλώνα 2. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης, θα κοινοποιήσει στις τράπεζες μια ένδειξη των επιπέδων κεφαλαίου που θα πρέπει να διατηρήσει η συνδυασμένη τράπεζα.

• Οι επόπτες αναμένουν ότι τα κέρδη που προκύπτουν από την υπεραξία (η διαφορά μεταξύ της επαναξιολογημένης λογιστικής αξίας μιας τράπεζας και της τιμής που πληρώνει ο αποκτών) θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους ως κεφάλαιο της συνδυασμένης τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες αναμένεται να μην πληρώνουν ως μερίσματα τα κέρδη που απορρέουν από την υπεραξία έως ότου τεκμηριωθεί η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Η ΕΚΤ αναμένει ότι ο αποκτών θα εκμεταλλευτεί μια σχετικά χαμηλή τιμή κτήσης για να αυξήσει τη βιωσιμότητα.

• Η ΕΚΤ θα αποδεχτεί την προσωρινή χρήση υπαρχόντων εσωτερικών μοντέλων, με την επιφύλαξη ενός ισχυρού προγράμματος ανάπτυξης.

Ο Andrea Enria, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ δήλωσε ότι τα σχόλια που διατυπώθηκαν από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης επιβεβαιώνουν τα οφέλη της δέσμευσης για μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτός ο οδηγός ενοποίησης βοηθά την ΕΚΤ να καταλάβει τον εαυτό της, καθιστώντας τις εποπτικές ενέργειες πιο προβλέψιμες και να αποφεύγει τις παρανοήσεις των εποπτικών προσδοκιών, προς όφελος όλων.

Η ΕΚΤ ενθαρρύνει τα μέρη που εξετάζουν το ενδεχόμενο ενοποίησης να συνεργαστούν με τους επόπτες από νωρίς. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να δώσει προκαταρκτικά σχόλια για τέτοια σχέδια.