Συστήματα Sunlight: Εκχώρησε απαίτηση έναντι του Δημοσίου στην Olympia Group

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε εκχώρηση χωρίς αναγωγή, απαίτησής της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, στην συνδεδεμένη εταιρεία “OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”.

Το τίμημα της εν λόγω συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 8.100.000 ευρώ.

H ελεγκτική εταιρεία DELOITTE συνέταξε την σχετική έκθεση αποτίμησης, στην οποία βασίσθηκε και ο προσδιορισμός του παραπάνω τιμήματος. Η εν λόγω εκχώρηση έχει ως σκοπό την χρηματοδοτική αξιοποίηση της απαίτησης, θα βελτιώσει δε τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Εταιρείας κατά 480.000 ευρώ και 365.000 ευρώ, αντίστοιχα.