Τέρνα Ενεργειακή: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Στις 12 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος αποφάσισαν οι μέτοχοι της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου. Συγκεκριμένα οι μέτοχοι θα λάβουν το καθαρό ποσό των 0,1615000 ευρώ ανά μετοχή. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις ίδιες μετοχές  που κατέχει η εταιρεία. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου.

Αναλυτικά: 

Η  εταιρεία  “ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε”  ανακοινώνει κατ’ άρθρο 4.1.3.4 του  Κανονισμού  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2021, αποφάσισε την διανομή μερίσματος 0,1700000 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 19.695.365,30 για τη χρήση 2020, από τα αποθεματικά της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, σύμφωνα και με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό καθαρό ποσό Ευρώ 18.710.597,04, ήτοι καθαρό ποσό 0,1615000 ευρώ ανά μετοχή.

Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις ίδιες μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία.

Δικαιούχοι  της ως άνω διανομής  είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του  Συστήματος  Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 (record date). Από την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.

Η  καταβολή θα  πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και πληρώτρια Τράπεζα ορίστηκε η “ALPHA BANK”, ως εξής:

1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρείες), εφ’ όσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους.

2. Στους ίδιους τους Μετόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την είσπραξη των ποσών μέσω των χειριστών τους, ως εξής:

Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Alpha Bank.

Με την προσέλευσή τους στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδότησης.

Μετά την 12‐07‐2022, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Ποσά που δεν θα  εισπραχθούν  εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για  περισσότερες πληροφορίες οι  κ.κ.  Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κος Γιώργος Κούφιος τηλ. 210 6968457).

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τέρνα Ενεργειακή της 23ης Ιουνίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, η οποία ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Γεώργιος Μέργος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεώργιος Σπύρου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Αριστοτέλης Σπηλιώτης, Εκτελεστικό Μέλος

6. Μιχαήλ Γουρζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Νικόλαος Βουτηχτής,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Marina Sarkisian Ochanesoglou, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ανδρέας Ταπρατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το 2027.

Ο κ. Μέργος ορίζεται ως ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director)

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για τα Μέλη του ΔΣ, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.