Τέρνα Ενεργειακή: Στις 11 Μαρτίου 2020 η επιστροφή 0,17€/μετοχή

Στις 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή κεφαλαίου 0,17€ ανά μετοχή στους μετόχους της Τέρνα Ενεργειακή, με την ημερομηνία αποκοπής να ορίζεται στις 5 Μαρτίου 2020.
Ειδικότερα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ” (στο εξής η “Εταιρεία”) την 18η Δεκεμβρίου 2019 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 2019 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 19.366.219,12 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,47 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 19.366.219,12 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,47 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, ήτοι 0,17 € ανά μετοχή στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι:
Την 24/1/2020, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αρ. Πρωτ. 7893 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της στις 29/1/2020 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 34.175.680,80)  και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (113.918.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα  συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,17 € ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Alpha Bank.