Το 2022 μετατέθηκε η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Α’, Αρ. Φύλλου 212, 24 Δεκεμβρίου 2019) η απόφαση παράτασης ισχύος της προθεσμίας κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων. Σύμφωνα με την απόφαση η παράταση των 24 μηνών που είχε δοθεί από τις 17.1.2018 γίνεται 48 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 17.1.2022.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 η φράση «Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από τις 17.1.2018».

3. Στις παρ. 3 και 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 η φράση «με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από
τη φράση «με την πάροδο σαράντα οκτώ μηνών από τις 17.1.2018».