Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα που εξελέγη την 25.8.2020 από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπό την προεδρία του κ. Γ. Κ. Σπηλιόπουλου, είναι η ακόλουθη:

– Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

– Γεώργιος  Ποιμενίδης του Ευαγγέλου,  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

– Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου –Απόστολου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

– Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου , Μη Εκτελεστικό Μέλος.

– Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

– Αλέξανδρος Χουσάκος του Αναστασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

– Γεώργιος Κόντος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

– Σαράντης – Ευάγγελος Λώλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.

Παράλληλα, ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) μέλη του ΔΣ, και ειδικότερα από δύο (2) μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος, με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψη της σχετικής απόφασης.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μετά την συγκρότηση σε σώμα ορίζεται ως εξής:

– Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Πρόεδρος ΕΕ

– Σαράντης – Ευάγγελος Γ. Λώλος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος ΕΕ

– Αλέξανδρος Α. Χουσάκος Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος ΕΕ.