Τράπεζα Πειραιώς: Νέα Προέδρος Επιτροπής Ελέγχου η Anne Weatherston

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της, κατά την από 22.07.2021 συνεδρίασή της, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την κα Anne Weatherston, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και  υφιστάμενο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ως νέο Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως σήμερα ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος Anne Weatherston, του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Αντιπρόεδρος Andrew Panzures, του Deones, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη

  • David Hexter, του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Karel De Boeck, του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Περικλής Δοντάς, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ