Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέχεια της από 10.12.2020 ανακοίνωσής της, σχετικά με τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της, κατά την από 14.12.2020 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον κ. David Hexter, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ως Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως σήμερα ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας έχει ως εξής:

Πρόεδρος

David Hexter, του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη

Karel De Boeck, του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Anne Weatherston, του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Andrew Panzures, του Deones, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Περικλής Δοντάς, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ