Βαράγκης: Δεκτή εν μέρει η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης

Το κείμενο της επικυρωτικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της συμφωνίας εξυγίανσης έλαβε η Βαράγκης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με την εν λόγω δικαστική απόφαση έγινε δεκτή εν μέρει η σχετική αίτηση της εταιρείας για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (πλην του όρου 3.1.9 αυτής) και μεταβιβάζονται στο νέο φορέα, την εταιρεία Varangis Furniture & Interiors, το 99% του ενεργητικού της, το σύνολο του προσωπικού και υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεών της, ενώ τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας. Στη συνέχεια η εταιρεία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σε συνέχεια της από 3.3.2022 σχετικής ανακοίνωσής της η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (η “Εταιρία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε το κείμενο της επικυρωτικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της από 16.9.2020 συμφωνίας εξυγίανσης και μεταβίβασης επιχείρησης που έχει συνάψει με τους πιστωτές της (η “Συμφωνία Εξυγίανσης”).

Σύμφωνα με την εν λόγω δικαστική απόφαση έγινε δεκτή εν μέρει η σχετική αίτηση της Εταιρίας για επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης (πλην του όρου 3.1.9 αυτής) και μεταβιβάζονται στο νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», το 99% του ενεργητικού της Εταιρίας, το σύνολο του προσωπικού και υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, ενώ τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης της απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Εξυγίανσης και τον Νόμο και η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωσή της όταν η συναλλαγή ολοκληρωθεί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας του επενδυτικού κοινού, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας έχει ανασταλεί από την 3.3.2022.