Υποχρεωτικό τεστ κορωνοϊού στους εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων – Πρόστιμα €500 και €3.000

Με κοινή υπουργική απόφαση όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται από την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 και μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19. Ο έλεγχος υποβάλλεται με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια .
Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου στους χώρους ευθύνης τους.
Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο  500 ευρώ στα πρόσωπα που υποχρεούνται στη διενέργεια προληπτικού εργαστηριακού  ελέγχου και 3.000 ευρώ, στους εργοδότες ή προϊσταμένους των προσώπων αυτών.