Ίδια Κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια περιλαμβάνουν δύο ειδών κεφαλαίων, το Μετοχικό Κεφάλαιο και τα Αποθεματικά Κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται στα χρήματα που εισέφεραν οι μέτοχοι για να δημιουργηθεί η εταιρεία. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και τα κεφάλαια που συνέχισαν να εισφέρουν οι μέτοχοι στη συνέχεια, με την μορφή αυξήσεων κεφαλαίου. Στα αποθεματικά κεφάλαια περιλαμβάνονται αυτά που κάθε έτος παρακρατεί η εταιρεία από τα κέρδη και δεν τα διανέμει στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων.