Αξία Χρήματος

Αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να λάβει χίλια ευρώ σήμερα ή χίλια ευρώ αργότερα, ασφαλώς θα προτιμήσει να λάβει τα χίλια ευρώ σήμερα. Αυτό σημαίνει πως τα χίλια ευρώ που λαμβάνονται σήμερα, δεν έχουν την ίδια αξία με τα χίλια ευρώ που λαμβάνονται αργότερα. Η αξία δηλαδή του χρήματος σήμερα είναι διαφορετική από την αξία που έχει το χρήμα αύριο. Ο τύπος που συνδέει την παρούσα αξία με τη μελλοντική αξία είναι ο παρακάτω:

FV = PV *  (1+i)n

ή

PV = FV / (1+i) n

Όπου:

FV είναι η μελλοντική αξία

PV είναι η παρούσα αξία

i είναι το ύψος του επιτοκίου και

n είναι ο αριθμός των περιόδων.

 

Παράδειγμα:

Τοποθετώντας σε έναν τραπεζικό λογαριασμό 1,000 ευρώ σήμερα (PV), με επιτόκιο 10% (i=0.10), στο τέλος του πρώτου έτους (n=1), θα λάβουμε 1,100 ευρώ (FV).

FV = PV *  (1+i)n    δηλαδή  FV = 1,000 * (1+0.1)1  δηλαδή FV = 1,000 * (1.1) = 1,100