Αύξηση 10,9% του κόστους νοσοκομειακών αποζημιώσεων ασφαλιστικών προγραμμάτων το 2019 – Έρχονται αυξήσεις στα προγράμματα υγείας

Δημοσιεύτηκαν τα νέα αποτελέσματα για τους δείκτες που υπολογίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σχετικά με την παρακολούθηση του κόστους αποζημιώσεων που κατέβαλαν σε επίπεδο αγοράς οι ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου υγείας για τα μακροχρόνια ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα την περίοδο 2011-2019. Άνοδος παρατηρείται στη συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αυτών των προγραμμάτων το 2019, ενώ αυξάνεται και το μέσο κόστος ζημιάς. Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη και την εξέλιξη της ηλικιακής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων νοσοκομειακών καλύψεων στην ελληνική αγορά, παρουσιάζει άνοδο 10,9% το ίδιο έτος.[1]

Υπενθυμίζεται πως έχει τεθεί θέμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων στα συμβόλαια υγείας με αφορμή τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου υπουργού Αδωνι Γεωργιάδη, που περιλαμβάνεται στον νέο πτωχευτικό κώδικα και η οποία ορίζει ότι οι αυξήσεις στα προγράμματα υγείας θα γίνονται με βάση συγκεκριμένους δείκτες και συγκεκριμένα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας του ΙΟΒΕ.

Όπως αναφέρει ο ΙΟΒΕ για τους σκοπούς της μελέτης συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 14 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκομειακών ασφαλιστικών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας. Το δείγμα στοιχείων περιλαμβάνει 723.464 εγγραφές αποζημιώσεων και 5.089.638 εγγραφές για τους ασφαλισμένους, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, συνολικά για την περίοδο 2011-2019.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι την περίοδο 2011-2019, η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε σε 17,4% το 2019, από 16,6% το 2018 και 14,1% το 2011. Αντίστοιχα, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε σε 3,7 χιλ. ευρώ το 2019, από 3,4 χιλ. ευρώ το 2018 και 2,9 χιλ. ευρώ το 2011. Η άνοδος αυτών των δυο παραμέτρων οδήγησε σε αύξηση του Ενιαίου Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ)[2] κατά 10,9% το 2019 (75,4% συνολικά από το 2011).

 Συνοπτικά αποτελέσματα για το συνολικό χαρτοφυλάκιο

Δείκτης 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Συνολικά μεγέθη
Έκθεση κινδύνου (χιλ.) 711 654 591 536 487 444 404 370 344
Πλήθος ζημιών (χιλ.) 100,5 95,8 93,5 88,8 79,1 73,4 64,9 61,5 59,8
Συνολικά ποσά αποζημιώσεων (€ εκατ.) 295 266 260 250 247 237 217 210 223
Διαρθρωτικοί δείκτες συνολικού χαρτοφυλακίου
Μέσο κόστος ζημιάς (€) 2.938 2.781 2.781 2.819 3.118 3.234 3.348 3.417 3.724
Συχνότητα εμφάνισης ζημιάς 14,1% 14,7% 15,8% 16,6% 16,2% 16,5% 16,0% 16,6% 17,4%
Καθαρό κόστος κάλυψης (€) 415 407 440 467 506 535 537 568 647
Δείκτες κόστους υγείας, ετήσια μεταβολή (%)
Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) 0,2% 9,8% 8,3% 10,4% 6,9% 1,5% 6,6% 10,9%

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ, Σημ.: Βασίζεται σε στοιχεία για τις ηλικίες 0-80

[1] Επισημαίνεται ότι οι δείκτες αφορούν στο επίπεδο της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες των μεμονωμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, στη βάση των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους (παροχές, όρια παροχών, έκθεση στον κίνδυνο, ύψος αποζημιώσεων κλπ.) είναι αναμενόμενο να διαφέρουν των γενικών δεικτών που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.

[2] Ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας στηρίζεται στον υπολογισμό του καθαρού κόστους κάλυψης ανά ηλικία, το οποίο σταθμίζεται με βάση την έκθεση στον κίνδυνο ανά ηλικία.