Αύξηση κερδών 4,7% στα 14,6 εκατ. ευρώ το 2019

Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019. Η εταιρεία είχε σταθερές πωλήσεις και μικρή άνοδο των καθαρών της κερδών. Να σημειώσουμε πως η ΕΥΑΘ κατά το 2019 εφάρμοσε νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία επέφερε μειώσεις στα τιμολόγια. Επίσης είχε αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από 13 € σε 25€.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 72.686 χιλ. έναντι € 73.030 χιλ.της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,47%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 29.069 χιλ. έναντι € 30.286 χιλ. το 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 4,02%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 20.652 χιλ. έναντι € 20.951 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 1,42%.
Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 14,658 χιλ. έναντι € 14.001 χιλ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,70%.
Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 25.925 χιλ. έναντι € 25.478 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,75 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 75.844 χιλ. αυξημένα κατά 5,88%. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2019 σε € 183.212 χιλ.