Αλλαγή εκπροσώπου ΤΧΣ στο διοικητικό συμβούλιο της Eurobank

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με επιστολή του προς την τράπεζα ενημέρωσε για τον τερματισμό της θητείας από τις 16.12.2019 ως εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, και ζήτησε να οριστεί ο Δημήτριος Μίσκου από τις 16.12.2019 ως νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και του Τ.Χ.Σ. (RFA).

Tο Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε στις 16.12.2019 την ενσωμάτωση του κ. Μίσκου στο Δ.Σ. της Τράπεζας και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..

Περαιτέρω το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε επίσης στις 16.12.2019, σύμφωνα με το RFA, τον ορισμό του νέου εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Μίσκου ως μέλους στις Επιτροπές Κινδύνων, Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και προσωρινά ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του πρώην εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, ο οποίος ήταν μέλος τους μέχρι τις 16.12.2019.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει την εκλογή του κ. Μίσκου στην Επιτροπή Ελέγχου, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.