Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους 91,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2019

Σε 91,6 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της Alpha Bank στο εννεάμηνο του 2019, ενώ τα κέρδη για το γ΄τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι:

  • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 18,1%. Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 8 δισ. έναντι Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2.
  • Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Project Neptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,9 δισ.
  • Το γ ́ τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 215,6 εκατ. (+0,8%), καθώς η μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 285,2 εκατ., μειωμένο κατά 11,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.
  • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 91,6 εκατ. το εννεάμηνο 2019, έναντι Ευρώ 53,8 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
  • Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2019, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 830 Εργαζομένων, με αναμενόμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση.
  • Τον Οκτώβριο 2019, η Alpha Bank σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία “doValue” με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και ακίνητων περιουσιακών της στοιχείων (REO) στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) Ευρώ 3,2 δισ. περίπου.

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2019,με τονρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να είναι υψηλότερος κατά το β’τρίμηνο,φθάνοντας στο 1,9%,έναντι 1,1% στο α’τρίμηνο.
Η άνοδος του πραγματικού ΑΕΠ κατά το α’εξάμηνο του έτους προήλθε από την αύξησητης δημόσιας κατανάλωσης (1,9% σε ετήσια βάση) και τη συσσώρευση των αποθεμάτων.
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται και στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 16,7% τον Αύγουστο του 2019 έναντι 18,9% τον Αύγουστο του 2018.
Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση το α’εξάμηνο του 2019,τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί,υποστηριζόμενη από τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 22% κατά μέσο όρο αλλά και από την αναγγελθείσα τριετή αναστολή του ΦΠΑ στιςνέες κατασκευέςκτιρίων.Η μείωση της αβεβαιότητας αντικατοπτρίζεται(i) στην πτώση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα,εξέλιξη η οποία προοιωνίζεταιτη μελλοντική αναβάθμιση της αξιολόγησηςτου πιστωτικού κινδύνου της χώρας,(ii) στην άνοδο του δείκτη οικονομικούκλίματος, οοποίοςδιαμορφώθηκεσε υψηλά επίπεδα 12ετίας κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες,καθώς και (iii) στην ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης,η οποία βρίσκεταιστο υψηλότερο επίπεδό τηςαπό τα τέλη του έτους2000.
Τα μέτρα αλλαγής του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που ενσωματώθηκαν στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 περιλαμβάνουν,μεταξύ άλλων,μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε24%, τωνδιανεμόμενων κερδών από 10% σε5%, τουεισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή από 22% σε9%,καθώς και άλλα μέτρα κοινωνικής προστασίας. Παράλληλα,το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει παρεμβάσεις με σκοπό την εξισορρόπηση του δημοσιονομικού κόστους,κυρίωςμέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών,προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μέτρων.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αντανακλά επίσης την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει  τη  χορήγηση  αδειών  και  να  διευκολύνει  τις  προδιαγραφές  για  την προσέλκυση επενδύσεων.
Συνολικά,οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αναμένεται να  συνεχιστούν,υποστηριζόμενες  από  τη  φιλική  προς  την  ανάπτυξη  ατζέντατης κυβέρνησης,η οποία έχει ωςστόχευση την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη διευκόλυνση της περαίωσης έργων του ιδιωτικού τομέα (όπως για παράδειγμα το έργο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού).Οι κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνδέονται κυρίως με τιςδιεθνείς εμπορικές εντάσεις,το ακόμη αβέβαιο αποτέλεσμα του Brexit,αλλά και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας,η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει και τη δυναμική της εγχώριας ανάπτυξης.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,7δισ., ενώ οΔείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) αυξήθηκε κατά 25μονάδες βάσης το γ ́ τρίμηνο, σε 18%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο υψηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), στη θετικήεπίπτωση από τον χειρισμό των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Ζημιών και τη χρήση του εποπτικού ορίου 10%καθώς καιστααποτελέσματα περιόδου,ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των Σταθμισμένωνγια τον Κίνδυνο Στοιχείωντου Ενεργητικού (RWAs).Με πλήρηεφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ,ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,1%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 8δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2.