CNL Capital: 600.000 ευρώ η έκθεση σε ομολογιακό δάνειο της MLS Πληροφορική

Η εταιρεία CNL Capital, που ειδικεύεται στη χρηματοδότηση άλλων εταιρειών μέσω ομολογιακών δανείων ανακοίνωσε ότι το άνοιγμά της σε ομολογιακά δάνεια της MLS Πληροφορικής (εταιρεία που ερευνάται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευση των μετοχών) είναι 600 ευρώ συν κάποιους τόκους, τους οποίους δεν ορίζει. Η έκθεσή της συνολικά στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της αντιπροσωπεύει το 5,2% της τρέχουσας αξίας του.

Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει πως ένας περιορισμένος αριθμός εταιρειών σε σύνολο 32 ομολογιακών εκδόσεων, που η CNL Capital έχει επενδύσεις, έχει αιτηθεί διευκολύνσεις και μεταθέσεις πληρωμών για μικρά, συνήθως, χρονικά διαστήματα.

Ωστόσο, η CNL Capital αποφεύγει να κατονομάσει καθώς όπως υποστηρίζει βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων λύσεων που θα επιτρέψουν τόσο την πλήρη αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων, όσο και την υποστήριξη τους κατά την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο και οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι εμπιστευτικές.

Στο μεταξύ με άλλη ανακοίνωση ο Νικόλαος Χλωρός, αντιπρόεδρος Δ.Σ.της CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ, αγόρασε 20 μετοχές της εταιρείας στις 14/05/2020 συνολικής αξίας €150,00.

Ακολουθεί όλο το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της CNL Capital για τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19:

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για την πορεία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας εν μέσω της πανδημίας του Covid-19, και σε συνέχεια της από 15/04/20 σχετικής ανακοίνωσης της, η CNL Capital ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

1. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας αποτελείται σήμερα από 32 ενεργές ομολογιακές επενδύσεις, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων συνεχίζει να εξυπηρετείται κανονικά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, χωρίς να έχει δημιουργηθεί ή να αναμένεται για το μέλλον η παραμικρή καθυστέρηση. Ο συναλλακτικός κύκλος των εταιρειών λειτουργεί κανονικά και αυτές αποπληρώνουν, με βάση τους όρους του ομολογιακού δανείου που έχουν εκδώσει, κεφάλαιο και τόκους, χωρίς να έχουν αιτηθεί είτε «πάγωμα», είτε μετακύλιση δόσεων, όπως μπορεί να συμβαίνει με τις δανειακές τους υποχρεώσεις στις συστημικές τράπεζες.

2. Ένας περιορισμένος αριθμός εκδοτών, σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας, έχει αιτηθεί διευκολύνσεις και μεταθέσεις πληρωμών για μικρά, συνήθως, χρονικά διαστήματα. Με αυτούς, η CNL Capital βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων λύσεων που θα επιτρέψουν τόσο την πλήρη αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων, όσο και την υποστήριξη τους κατά την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι προφανώς εμπιστευτικές κι αναμένουμε πως θα έχουν
ολοκληρωθεί εντός των επομένων εβδομάδων ή λίγων μηνών.

3. Σε ότι αφορά την έκθεση της CNL Capital στην MLS Πληροφορική ΑΕ: η CNL Capital
επένδυσε σε ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η εταιρεία στις 10/07/19 αρχικού ποσού 1εκ.
ευρώ, το οποίο είχε ανοικτό υπόλοιπο 825 χιλιάδες ευρώ την 31/12/19. Εντός του 2020, έχουν γίνει επιπλέον αποπληρωμές με αποτέλεσμα το ανοικτό υπόλοιπο του δανείου να ανέρχεται σήμερα σε 600 χιλιάδες ευρώ, πλέον τόκων κι εξόδων, αντιπροσωπεύοντας το 5,2% της τρέχουσας αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η επένδυση της CNL Capital στο εισηγμένο ομολογιακό δάνειο MLS01, που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2019, έχει ήδη ρευστοποιηθεί με κέρδος εντός των πρώτων μηνών του 2020.

4. Η CNL Capital, έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες, λόγω των επιπτώσεων του
Covid-19, τις προβλέψεις που λαμβάνει για πιθανές μελλοντικές αθετήσεις υποχρεώσεων
εκδοτών ομολογιακών δανείων βάσει του προτύπου IFRS 9. Οι προβλέψεις αυτές
περιλαμβάνονται στην εκτίμηση του NAV ανά μετοχή την οποία η εταιρεία δημοσιεύει σε
μηνιαία βάση και το οποίο στις 30/04/20 ανερχόταν σε 10.74€.

5. Η CNL Capital παραμένει σε αναπτυξιακή τροχιά καθώς, μεταξύ άλλων, τα αιτήματα
χρηματοδοτήσεων που συνεχίζει να λαμβάνει από υφιστάμενους και νέους εκδότες
υπερβαίνουν σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαια της. Εκτιμάται πως η τάση αυτή θα ενισχυθεί
με τη διαφαινόμενη σταδιακή επιστροφή της οικονομίας σε κανονική λειτουργία και θα
επηρεάσει θετικά το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας και τα οικονομικά της
αποτελέσματα για το υπόλοιπο του έτους.