Coral: Ζημιές 11 εκατ. ευρώ στο 9μηνο – Οι επιπτώσεις της πανδημίας

Τα μέτρα περιορισμού που έλαβαν η ελληνική και άλλες κυβερνήσεις για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών στα καύσιμα, πίεσαν τα μεγέθη της Coral τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο γ’ τριμήνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, στο εννεάμηνο εμφάνισε ζημιές ύψους 11,037 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,882 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τον κύκλο εργασιών να περιορίζεται στα 1,37 δις. ευρώ από 1,73 δις. ευρώ πέρυσι.

Ο μεικτός κύκλος εργασιών του ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.378 εκατ. μειωμένος κατά € 354 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 20%. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται συνδυαστικά στην πτώση του όγκου πωλήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, τα οποία έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, και στην συνεπακόλουθη πτώση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Κατά συνέπεια το μεικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο 2020 σε € 111 εκατ. έναντι € 145 εκατ. της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση ίση με 23%.

Το τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος, αξιοποιώντας τις συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πέτυχε ικανοποιητικές και απόλυτα συγκρίσιμες οικονομικές επιδόσεις έναντι αυτών του τρίτου τριμήνου 2019 (EBITDA € 24,7 εκατ. έναντι € 24,4 εκατ., EBIT € 16,6 εκατ. έναντι € 16,1 εκατ., Κέρδη προ Φόρων € 14,5 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ., Κέρδη μετά από Φόρους € 11,3 εκατ. έναντι € 12,1 εκατ.).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Διοίκηση του Ομίλου CORAL παρακολουθεί συνεχώς και αξιολογεί προσεκτικά τις διαμορφούμενες συνθήκες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που περιορίζουν την επίδραση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες των εταιρειών του. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 300 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό χρέος με τα Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια, κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Αναφορικά με τον COVID-19, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που επηρεάζονται εξαιτίας των προληπτικών μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου στο βαθμό που αυτά οδηγούν σε επιβράδυνση της Ελληνικής οικονομίας και των οικονομιών των χωρών στις οποίες επεκτείνεται ο Όμιλος.

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η περαιτέρω επίδραση η οποία αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που ενδεχομένως απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η σταδιακή επαναφορά σε συνθήκες κανονικότητας εντός των προσεχών τριμήνων, και οι αναληφθείσες πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα θα εξομαλύνουν σε μεγάλο βαθμό τις μέχρι σήμερα αρνητικές επιπτώσεις.