Δεύτερη μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας για την καταγραφή Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων

Ο Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός μετέφερε για μία ακόμη φορά – δεύτερη – την ημερομηνία υποχρέωσης καταχώρισης εκ μέρους φυσικών κασι νομικών προσώπων των απαραίτητων στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021.

Ο κ. Ζαββός είχε ήδη δώσει παράταση η οποία έληγε στις 31/12/2020. Φαίνεται όμως πως κάποια πρόσωπα δεν είχαν τακτοποιήσει τις υποθέσεις τους και ζήτησαν παράταση. Μεταξύ αυτών που ζήτησαν παράταση ήταν και το Οικονομικό Επιμνελητήριο Ελλάδος

Σύμφωνα με την απόφαση οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 να καταχωρίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).