Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Ένας άλλος λογαριασμός του ενεργητικού είναι οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί, που όπως λέει και το όνομά τους αναφέρονται στην επόμενη χρήση. Πρόκειται για έξοδα που αν και καταβλήθησαν στην τρέχουσα χρήση, αφορούν στην επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις.

Μεταβατικοί Λογαριασμοί

200,000

Εξοδα επομένων χρήσεων

200,000